مهندسين مشاور ، معمار و شهرساز
عضو : جامعه مهندسان مشاور ایران
سازمان نظام مهندسی ايران
انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز ایران

پژوهش ها

استاندارد های اتاقهای جلسات در هتل ها

اتاقهای جلسات بايد، عليرغم ناتواناييهای حرکتی و عملکردی برای همه قابل دسترسی باشند. درهای اتاقها بايد حداقل ابعاد مورد نياز را داشته باشند. مسيرهای حرکتی در اتاقهای جلسات بايد خالی از موانع باشند، و برای استفاده افراد با صندلی چرخدار و يا ابزار کمکی حرکتی مناسب باشند.

استاندارد بارها و رستورانها در هتل ها

همة مهمانها بايد به همة امکانات دسترسی داشته باشند تا از اقامتشان بيشترين لذت را ببرند. دسترسی معلولين به رستورانها و چايخانه‌ها با تأمين راههای ارتباطی مناسب و هموار تسهيل می شود (به بخش C‌ مراجعه شود). سطوح مسيرهای دسترسی معلولين بايد با محيط اطرافش تضاد رنگی داشته باشد تا به جهت يابی کمک کند (اين کار به خصوص برای افرادی که ديد ضعيف دارند مفيد است).

استاندارد آسانسورها در هتل ها

آسانسورهای قابل دسترسی معلولين بايد در مسيرهای قابل دسترسی هماهنگ با بخش C قرار گيرند. جايی که از رمپها مطابق با بخش C برای غلبه بر تغيير ارتفاع سطوح استفاده می شود ممکن است نيازی به آسانسور نباشد.

استاندارد های درها در هتل ها

برای افراد با صندلی چرخدار، ساير وسايل کمکی برای حرکت معلولين و تحويل کالا، درگاههای پهن لازمند. هر چند، يک آستانة برآمده برای دسترسی اختلال ايجاد می‌کند. افراد ذکر شده به علاوة کودکان، سالمندان يا حتی کسانی که در حال حمل بسته‌ای هستند، برای باز کردن درهای سنگين دچار مشکل می‌شوند و درها با بازشوی اتوماتيک برايشان سودمند است. دسترسی درجه 1 مستلزم حداقل اندازه های مورد نياز برای درگاهها می‌باشد. درجه های بالاتر بازشوهای بزرگتر برای ارائه خدمات اقامتی به افراد بيشتر را می‌طلبند.

استاندارد های مسيرهای حرکتی هتل

تأمين يک مسير باز برای جابجايی داخل ساختمان ضروری است. هر مسير جابجايی بايد عرض لازم برای حرکت افراد با صندلی چرخدار، وسايل کمکی برای حرکت معلولين و يا راه رفتن دو نفر در کنار هم را داشته باشد. علاوه بر اينها بايد به فضای لازم برای حرکت و چرخش وسايل کمکی حرکتی توجه کرد. برای مثال در حاليکه ممکن است عرض يک راهرو به اندازة حرکت مستقيم برای صندلی چرخدار مناسب باشد ولی امکان چرخش با آن برای تغيير مسير وجود نداشته باشد. دسترسيهای درجه1 دارای حداقل عرض مسير حرکت در داخل ساختمان است. سطوح بالاتر دسترسی با افزايش عرض مسيرها حاصل می‌شود. استفاده از تضاد رنگی و يا سطوح با پوششهای قابل لمس (برجسته) به همه کمک می کنند تا المانها و مسيرهای مهم را تشخيص دهند و به خصوص برای افرادی که مشکلات بينايی دارند مفيد است.

استانداردهای ورودی ها، لابی و پذيرش هتل

طرح و کارايی وروديها تأثير مستقيمی بر استقلال و وقار افراد در ورود و خروج به يک ساختمان دارند. المانهايی چون سايبان‌ها می‌توانند تأثير شرايط جوی بر اين محوطة نسبتاً شلوغ را محدود کنند. سايبانها همچنين ورودی را برای افراد با ناتوانايی‌ها در تشخيص يا کسانی که با ساختمان آشنا نيستند، واضح تر می کند. يک ورودی قابل دسترسی بايد مجهز به درهای بازشوی اتوماتيک باشد. وروديهايی که قابل دسترسی برای معلولين نيستند بايد علايم هدايت کننده ای مطابق بخش M داشته باشند که به نزديکترين ورودی قابل دسترسی برای معلولين اشاره کند. برای دستيابی به دسترسی حداقل، وروديهای قابل دسترسی برای معلولين بايد به تعداد خروجيهای ذکر شده در قوانين محلی ساختمان تأمين شود. برای تأمين دسترسی کامل همة خروجيها بايد قابل دسترسی برای معلولين باشند.

استانداردهای فضای پارکينگ و محدوده سوار و پياده شدن مسافرين

تأمين جای پارک اتومبيل در نزديکی ورودی، برای پاسخگويی به نياز افراد با ناتوانايی های گوناگون مهم است. شرايط ناتوانی مانند؛ آرتروز يا مشکلات قلبی، نياز به عصا يا صندلی چرخدار جابجايی در مسير طولانی را مشکل می سازد. بخصوص کاهش فاصله جابجايی در فضاهای خارج از بنا در جاهايی که شرايط هوا و سطح زمين جابجايی را مشکل و خطرناک می سازد، اهميت دارد.

درجه بندی هتل - مزايا و محدوديتها

کتاب هتل ها و ریزورت ها - فرد لاوسون

درجه بنديهای اقامتگاهها مزايايی را به همراه دارد: درجه بندي منتشر شده راههايی را برای پيشرفتها، ارائه راهنما برای امکانات و اطمينان از پاسخگويی استانداردها به انتظارات، ايجاد می‌کند. همچنين درجه‌بندی استانداردها و انگيزه‌هايی برای بالا بردن سطح کيفيت و ايجاد تصويری از اطمينان برای هدفی خاص به وجود می‌آورد.

درجه بندی هتل

کتاب هتل ها و ریزورت ها

از سال 1962 سازمان جهانی گردشگری (WTO) – اتحاديه بين المللی سازمانهای رسمی گردشگری (IUOTO) سابق – در جستجوی راهی بود تا يک سيستم جهانی برای درجه بندی هتلها بوجود آورد. پيشنهادات مشابهی توسط انجمن بين المللی هتل (IHA) نيز مورد توجه بوده است. کنفدراسيون سازمانهای ملی رستوران و هتل (HOTREC) در اتحاديه اروپا برای مشخص کردن امکانات ارائه شده بدون دسته بندی روش متفاوتی را با استفاده از علايم در نظر گرفته است.

صفحه‌ها