مهندسين مشاور ، معمار و شهرساز
عضو : جامعه مهندسان مشاور ایران
سازمان نظام مهندسی ايران
انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز ایران

استاندارد های اطلاعات و ارتباطات در هتل ها

استراتژيهای ارتباطی و اطلاعاتی قابل دسترسی برای معلولين، اساس ارائه خدمات عالی برای مصرف کننده می باشد. فرمها، اطلاعات هتل و کتابچه های راهنما داخل اتاقها با شکل بندی واضح و خوانا بايد تهيه شود. برای رسيدن به درجات بالاتر قابليت دسترسی برای معلولين، اطلاعات چاپ شده نيز بايد با خط بريل موجود باشد. پلان مسيرهای اضطراری تخلية بنا بايد به همة صورتهای مختلف موجود باشد، شامل خط بريل، شکل بندی واضح و خوانا، بر روی ديسکت، که به طور واضح مسيرهای خروجی امن از مجموعه هتل را مشخص نمايد. برای تأمين بالاترين درجة قابليت دسترسی برای معلولين، يک TTY بايد در ميز پذيرش موجود باشد و کارمندان مسئول به کاربری آن وارد باشند. کارمندان بايد بدانند چگونه اطلاعات موثر برای مهمانان دارای مشکلات بينايی و اختلالات شناسايی، را تأمين کنند.

ابزار کمکی شنوايی

تدارک ابزار کمکی شنوايی برای افرادی که محدوديت شنوايی دارند مهم است. سيستمهای شنوايی می‌توانند ثابت يا قابل جابجايی باشند. نور کافی و قابل کنترل برای همه مهم است و برای افرادی که لب خوانی می کنند، يا کسانی که به دليل مشکلات بينايی  نياز به نور بيشتر برای کار دارند لازم است. تدارکات تصويری برای افرادی که نمی توانند اعلانهای عمومی را بشنوند بايد تأمين شود.

خروجيهای پخش تصوير

خروجيهای پخش تصوير، کيوسکها و ماشينهای بانکی می‌توانند طراحی شوند تا برای همة مهمانان منجمله افراد با مشکلات بينايی، قابل دسترسی باشند. تکنولوژی جايگزين يا روشهای صوتی لازم است. به تدارکات لازم برای تراز چشم در حال نشسته، دسترسی و فضای زانو نيز بايد توجه شود، دستيابی افراد با صندلی چرخدار را به خروجيهای اطلاعات تضمين کند.

استانداردهای طراحی

L

اطلاعات و ارتباطات

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

L1

موارد چاپی با خط درشت 14pt انجام شود. و برای مدارک و اطلاعات امنيتی و قانونی مهم مانندکارتهای ثبت در هتل، صورتحساب هتل و پلان راههای اضطراری در زمان آتش با خط بريل در دسترس باشد. 

٭

٭

٭

٭

L2

موارد چاپی با خط درشت 14pt انجام شود. و مدارک اطلاعاتی مانند منوها، مجموعة اطلاعات خدماتی و امنيتی با خط بريل در دسترس باشد.

 

٭

٭

٭

L3

در سايت اينترنتی هتل تسهيلات قابل دسترسی برای معلولين برای بالا بردن امکان استفاده از آنها توسط افراد دارای ناتواناييهای مختلف ذکر شود.

 

٭

٭

٭

L4

يک پلان خروج اضطراری وضع موجود، برای ارائه به مهمانان وجود داشته باشد.

٭

٭

٭

٭

L5

 

چک ليست قابليت دسترسی برای معلولين از اتاق جلسات موجود باشد.

 

٭

٭

٭

L6

راهنمای امکانات و خدمات اتاقها موجود باشد.

 

٭

٭

٭

L7

يک TTY در ميز پذيرش برای استفادة مهمانان موجود باشد.

 

٭

٭

٭

L8

اطلاعات راجع‌به‌ خدمات و امکانات خارج از هتل موجود باشد.

 

٭

٭

٭

L9

يک حلقة القايی، سيستم مادون قرمز، يا امواج صوتی راديويی سيستم کمکی شنوايی در اتاقهای جلسات و کنفرانس موجود باشد – يا يک سيستم شنوايی قابل حمل موجود باشد.

 

٭

٭

٭

L10

 

تلويزيونهای سراسر مجموعه زيرنويس داشته باشند.

 

٭

٭

٭

L11

علائم نشان دهندة در زدن برای مهمانانی که مشکلات شنوايی دارند موجود باشد.

 

٭

٭

٭

L12

يک شمارة TTY برای تماس با هتل موجود باشد و يک فرد دارای مهارت کاربری آن در هتل در تمام ساعات پاسخگوی آن باشد.

 

٭

٭

٭

L13

 

يک دستگاه پخش نوار يا کاست يا انواع ديگر با اطلاعات خدماتی در دسترس باشد.

 

٭

٭

٭