مهندسين مشاور ، معمار و شهرساز
عضو : جامعه مهندسان مشاور ایران
سازمان نظام مهندسی ايران
انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز ایران

استاندارد های متفرقه در هتل ها

دستگاههای پولی بايد فضای کافی در مقابل داشته باشند، تا قابليت دسترسی و استفاده توسط افراد با مشکلات حرکتی داشته باشند. فضاهای نشيمن و ميزهای مجاور اين دستگاهها، به آسايش افراد کمک می‌کند و بايد فضاي کافی برای صندلی چرخدار را داشته باشد. 

استانداردهای طراحی

O

دستگاههای سکه‌ای فروش

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

O1

کنترلهای عملکردی ماشينهای سکه‌ای بين 400-1200 ميليمتر بالاتر از کف قرار گيرند.

٭

٭

٭

٭

O2

در مقابل کنترل دستگاهها، محوطه آزاد با حداقل ابعاد 750×1200 ميليمتر وجود داشته باشد.

٭

٭

٭

٭

O3

در مقابل کنترل دستگاهها، محوطه آزاد با حداقل ابعاد 760×1370 ميليمتر وجود داشته باشد.

 

 

٭

٭

O4

کنترلها و مکانيزمهای کاربری قابل استفاده با يک دست بدون نياز به فشار دادن و چرخاندن مچ دست باشند.

٭

٭

٭

٭

O5

 

کنترلها و مکانيزمهای کاربری حداقل 100 لوکس نورپردازی شوند.

٭

٭

٭

٭

O6

جايي که خواندن دستورالعمل کنترلها و مکانيزمهای کاربری لازم باشد حداقل 200 لوکس نورپردازی شود.

يا نيازی به خواندن دستورالعمل برای بکاربردن کنترلها يا مکانيزمهای کاربری وجود نداشته باشد.

٭

٭

٭

٭

O7

کنترلها يا مکانيزمهای کاربری با زمينه شان تضاد رنگی داشته باشند.

٭

٭

٭

٭

O8

تنظيم کنترلها بايد تأمين کنندة اطلاعات قابل لمس/ يا صوتی برای مشخص کردن عملکرد و موقعيت کنترل باشد. 

يا کنترلها تنظيم نداشته باشند. (تنها روشن و خاموش شوند)

٭

٭

٭

٭

O9

اطلاعات و نمايشهای تصويری بر روی کنترلها و مکانيزمهای کاربری با اطلاعات قابل لمس/ يا صوتی تکميل شوند، تضاد رنگی داشته باشند و خيرگی ايجاد نکنند.

يا کنترلها، اطلاعاتی با نمايش تصويری نداشته باشند.

٭

٭

٭

٭