مهندسين مشاور ، معمار و شهرساز
عضو : جامعه مهندسان مشاور ایران
سازمان نظام مهندسی ايران
انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز ایران

تماس

 
دفتر مرکزی

تهران - سعادت آباد ، خیابان یازدهم شرقی (مقدسی) ، شماره 12، 1998838715
تلفن: 22068757 , 22094309
فاکس: 22371307

دفتر یزد:

بلوار دانشجو ، شماره 145 ، طبقه دوم ، 8916753844
تلفاکس :8247327 0351

دفتر رشت::

خیابان گلسار ، ساختمان 98 آ ، واحد 2 ، 4165633455
تلفاکس: 7221027 0131