مهندسين مشاور ، معمار و شهرساز
عضو : جامعه مهندسان مشاور ایران
سازمان نظام مهندسی ايران
انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز ایران

استاندارد های برنامه ريزی شرايط اضطراری در هتل ها

يک برنامة شرايط اضطراری، در بر گيرندة اطلاع رسانی و تخلية بنا بايد تهيه شود و اطلاعات راجع به برنامه در ميز پذيرش در دسترس باشد. طرح بايد شامل پيشنهادات و نحوة عملکرد برای افراد با ناتواناييهای جسمی باشد. درها در طول مسيرهای خروج اضطراری بايد خصوصيات قابليت دسترسی برای معلولين مشابه درهای مشخص شده در بخش D باشند. درها و مسيرها بايد همچنين به گونه‌ای علامتگذاری شده باشند که برای همة افراد قابل تشخيص باشند، از جمله افرادی که مشکل خواندن دارند، مانند کودکان و افرادی که به زبانهای ديگر صحبت می‌کنند. افرادی که مشکلات بينايی دارند نياز به روشهايی [ابزاری] برای تعيين موقعيت سريع راههای خروج دارند – علائم قابل لمس و به رنگهای متضاد با محيط می‌توانند کمک کنند.

در شرايط آتش سوزی، زمانی که آسانسورها نبايد مورد استفاده قرار گيرند و امکان استفاده از راههای خروج قابل دسترسی برای معلولين وجود ندارد، فضاهای ايمن در برابر آتش (قابل پناه بردن ) برای توقف موقت تا زمان تخليه يا اعلام امن بودن بنا،  بايد مورد استفاده قرار گيرند. چنين فضاهايی بايد به اندازة کافی وسيع باشند که حداقل 2 صندلی چرخدار را در خود جای دهند، و بايد مستقيماً به يک پلة خروج يا هال محافظت شدة آسانسورهای آتش نشانها، راه داشته باشد. يک سيستم ارتباطی دو طرفه نيز بايد در اين فضاهای امن تأمين شود تا مسئولين شرايط اضطراری بتوانند با افراد داخل اين فضاها ارتباط برقرار کنند.

اعلام خطر تصويری

اعلام خطر تصويری برای افراد ناشنوا يا دارای شنوايی ضعيف که ممکن است نتوانند اعلام خطرهای صوتی را بشنوند، ضروری است. حداقل، علائم تصويری بايد در اتاقهای مهمان مخصوص و در سرويسهای بهداشتی عمومی تأمين شوند.

برای دستيافتن به اهداف درجه 4، علائم تصويری بايد در تمامی بنا تأمين شوند. کارکرد اعلام خطر تصويری بايد با سيستم صوتی بنا يکپارچه شود.

استانداردهای طراحی

N

امنيت در برابر آتش (کلی)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

N1

علائم هشدار دهندة تصويری (نورهايی که هماهنگ با آژير خطر فلاش می زنند) در مسيرهای اصلی حرکتی تأمين شود.

 

٭

٭

٭

N2

علائم هشدار دهندة تصويری در تمامی اتاقها و سوئيتها تأمين شود. (همچنين به بخش J برای نيازهای علائم تصويری در اتاقها و سوئيتها، مراجعه شود)

 

 

 

٭

N3

علائم هشدار دهندة تصويری در اتاقهای جلسات تأمين شود.

 

 

٭

٭

N4

علائم هشدار دهندة تصويری در سرويسهای بهداشتی عمومی تأمين شود.

 

 

٭

٭

N5

 

علائم هشدار دهندة تصويری در فضاهای تفريحی تأمين شوند.

 

 

٭

٭

N6

علائم هشدار دهندة تصويری دارای آهنگ فلاش در بازة فرکانسی 1-3 هرتز می باشند و هماهنگ شوند تا به طور يکنواخت فلاش بزنند.

يا علائم هشدار دهندة تصويری تأمين نشده اند.

 

٭

٭

٭

N7

همة خروجيها به وضوح قابل مشاهده باشند.

٭

٭

٭

٭

N8

عرض راهروهای خروجی کمتر از 1100 ميليمتر نباشد.

٭

٭

٭

٭

N9

مسيرهای دسترسی و گذرگاههای منتهی به خروجها به طور واضح علامتگذاری شوند تا رفت و آمد را هدايت کنند.

٭

٭

٭

٭

N10

خروجيهای اضطراری در فضاهايی که به آنها خدمات           می‌رسانند، به آسانی قابل تشخيص و قابل دسترسی برای معلولين باشند.

٭

٭

٭

٭

N11

خروجيهای اضطراری در تاريکی روشن باشند.

٭

٭

٭

٭

N12

بنای هتلها و مهمانخانه ها دارای خروجيهای مستقيم به فضای خارجی و/يا فضاهای رفت و آمد عمومی باشند تا ساکنان هميشه دو راه خروج اضطراری داشته باشند. 

٭

٭

٭

٭

N13

خروجيها به گونه ای جانمايی شوند تا راههای  ممتد فرار به خارج از بنا يا به فضاهای امن تعيين شده، تأمين کنند.

٭

٭

٭

٭

N14

 

پلکانها و راهروها مجهز به چراغهای اضطراری باشند.

٭

٭

٭

٭

N15

ارتفاع حروف بر روی علائم خروج اضطراری خارج بنا، حداقل 114 ميليمتر باشد.

 

٭

٭

٭

N16

ارتفاع حروف بر روی علائم خروج اضطراری خارج بنا، حداقل 150 ميليمتر می باشد.

 

٭

٭

٭

N17

پلانهای خروج اضطراری به صورتهای مختلف، شامل چاپ واضح و خوانا در دسترس باشد.

 

٭

٭

٭

N18

دستورالعملها برای زمان اورژانس در دسترس باشد تا به مهمانانی که نياز به کمک مضاعف برای شرايط اضطراری دارند، در زمان ورود داده شود.

٭

٭

٭

٭

N19

يک طرح خروج سازماندهی شده برای افراد با ناتوانايی‌های جسمانی که نياز به کمک مضاعف دارند، تهيه شود.

٭

٭

٭

٭


N

امنيت در برابر آتش )فضاهای ايمن (

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

N20

فضاهای ايمن با علامتگذاری مشخص شود.

٭

٭

٭

٭

N21

فضاهای ايمن از ساير فضاهای ساختمان با جدا کننده های مقاوم در برابر آتش با درجه ای حداقل برابر با ميزان مورد نياز برای خروجيها، جدا شوند.

٭

٭

٭

٭

N22

فضاهای ايمن دسترسی به يک خروجی اضطراری يا آسانسور آتش نشانها داشته باشند.

٭

٭

٭

٭

N23

فضاهای ايمن حداقل برای دو صندلی چرخدار850×1200 ميليمتر گنجايش داشته باشند.

٭

٭

٭

٭

N24

 

فضاهای ايمن در برابر دود محافظت شود.

يا ساختمان دارای ارتفاع 3 طبقه يا کمتر باشد.

٭

٭

٭

٭

N25

فضاهای ايمن مجهز به يک تلفن يا سيستم ارتباطی متصل به سيستم پاسخگو در شرايط اضطراری باشند.

٭

٭

٭

٭

N26

مکان فضاهای ايمن با علائم جهتدار، مشخص شود.

٭

٭

٭

٭

N27

فضاهای ايمن در تمامی پلانهای تخلية طبقات نمايش داده شده برای عموم، مشخص شود.

٭

٭

٭

٭

N28

فضاهای ايمن در پلانهای تخلية طبقات که به شکلهای مختلف موجودند، مشخص شود.

يا پلانهای تخلية طبقات به شکلهای مختلف موجود نباشد.

٭

٭

٭

٭

N29

فضاهای ايمن در مدارک مربوط به نحوة عملکرد برای تخليه، مشخص شود.

٭

٭

٭

٭