مهندسين مشاور ، معمار و شهرساز
عضو : جامعه مهندسان مشاور ایران
سازمان نظام مهندسی ايران
انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز ایران

استاندارد های علامتگذاری در هتل ها

علامتگذاری بايد آسان و به زبان ساده باشد. استفاده از علائم گرافيکی برای افرادی مانند کودکان با مشکلات خواندن و افراد با زبانهای ديگر، مفيد است. يک خط واضح (خوانا) و تضاد رنگی واضح علامتگذاری را برای خواندن همه به خصوص افراد با مشکلات بينايی، آسان می کند. مفهوم علامت بايد واضح، از نظر فرهنگی جهانی شده باشد و معماگونه نباشد. برای تسهيل خوانايی، نوشته‌های برجسته بايد دارای لبه های نرم باشند.

علائم پيدا کردن مسير بايد در تمامی نقاطی که نياز به تصميم گيری در آنها وجود دارد، موجود باشند. علامتها بايد در سمت قفل در، در ارتفاعی مناسب قرار گيرد و نور کافی داشته باشد.

استانداردهای طراحی

M

علامتگذاری (عمومی)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

M1

علائم به کار رفته در يک ساختمان برای اطلاعات مشابه بايد از لحاظ شکل، رنگ و قرارگيری يکسان باشند.

٭

٭

٭

٭

M2

علائم، حروف، اعداد و شکلها با زمينه شان، تضاد رنگی داشته باشند.

٭

٭

٭

٭

M3

علائم به گونه ای قرار گيرند که از محوطه های دارای سايه و خيرگی اجتناب شود.

٭

٭

٭

٭

M4

علائمی که نياز به نور دارند، حداقل 200 لوکس روشن شوند.

٭

٭

٭

٭

M5

 

حروف و اعداد بر روی علائم با خطی خوانا نوشته شوند.

٭

٭

٭

٭

M6

اعداد عربی برای اطلاعات عددی بر روی علائم استفاده شود.

٭

٭

٭

٭

M7

تسهيلات قابل دسترسی معلولين بوسيلة علائم بين المللی مشخص شوند.

٭

٭

٭

٭

M8

حروف برجسته و خط بريل نوشته های علائم قوانين، خطر و علائم شناسايی(IDENTIFICATION)  را تکميل کنند.

(همچنين به M14-M17 مراجعه شود)

 

 

 

 

M9

علائم دارای فرمهای تصويری حداقل 150 ميليمتر ارتفاع داشته باشند.

يا علائم فرمهای تصويری نداشته باشند.

 

 

 

 

M10

 

علائم تصويری با توضيحات به خط بريل، که مستقيما در زير علامت قرار دارند، همراهی شود.

يا علائم فرمهای تصويری نداشته باشند.

 

 

 

 

M11

درهای بسته شو و بدون تجهيزات باز نگهدارنده علامتی نداشته باشند.

يا علائم بر روی درهای بسته شو و بدون تجهيزات باز نگهدارنده فقط در طرف (PUSH SIDE) قرار گيرند.

٭

٭

٭

٭

M12

در علائمی که نوشته‌های آن واضح نيست از شکلهای تصويری استفاده شود.

٭

٭

٭

٭

M13

 

آرم "ACCESS CANADA"  در ورودی مشاهده شود.

٭

٭

٭

٭


M

علامتگذاری (علائم لامسه ای)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

M14

حروف برجسته 16-50 ميليمتر ارتفاع داشته باشند.

٭

٭

٭

٭

M15

مرکز علائم لامسه ای در ارتفاع 1475-1525 ميليمتر بالاتر از کف قرار گيرد.

 

 

 

 

M16

علائم لامسه ای در موقعيتی قرار گيرند که فرد بتواند تا 100 ميليمتری علامت به آن نزديک شود بدون هيچ شی مانع يا قرار گرفتن در مسير باز شدن در.

 

 

 

 

M17

علائم لامسه ای تشخيص اتاق در سمت قفل در، با فاصلة لبة عمودی آن 140-160 ميليمتر  از چهارچوب قرار گيرند.

يا جائيکه ديواری در سمت قفل در نباشد، علائم روی نزديکترين ديوار مجاور قرار گيرد.