مهندسين مشاور ، معمار و شهرساز
عضو : جامعه مهندسان مشاور ایران
سازمان نظام مهندسی ايران
انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز ایران

استاندارد های سرويسهای بهداشتی در هتل ها

با وجود اينکه اکثر افراد با ناتواناييهای جسمانی، به طور مستقل از حمام و دستشويی استفاده می کنند، برخی افراد نياز به همراه دارند. اگر همراه از جنسيت مشابه باشد، تأمين کمک در سرويسهای بهداشتی عمومی برای آن جنسيت آسان است. در شرايط ديگر سرويسهای مستقل مورد نياز است.
به طور ايده آل همة سرويسهای بهداشتی عمومی بايد قابل کاربری برای معلولين باشند. يک سرويس مستقل يک جنسی/فاميلی نيز بايد نزديک سرويسهای عمومی تأمين شود.

جهت چرخش در، بسيار مهم است چراکه در صورت نبودن فضای کافی ممکن است افراد معلول قادر به خارج شدن نباشند. همچنين چرخش در، برای تضمين اينکه يک فرد با صندلی چرخدار می تواند وارد اتاقک توالت شود، بچرخد، در را پشت سرش ببندد و از آن خارج شود، مهم است. درهای سرويسهای رديفی (برای مثال در راهروها) بايد به اندازة بزرگ باشند تا صندلی چرخدار از آن عبور کند، بدون اشغال فضای مورد نياز برای هر در ديگری که به داخل آن فضا باز می شود.

از علامتگذاريهای دارای سبک خاص که ممکن است اشتباه تفسير شوند، خودداری شود. علامت گذاری با يک علامت شاخص بزرگ دارای تضاد رنگی ترجيح دارد. خصوصياتی مانند قاب و دستگيرة در دارای تضاد رنگی با خود در، به همه برای تشخيص موقعيت در و دستگيرة آن، کمک  می کند- به خصوص برای افراد با مشکلات بينايی بسيار مفيد است.

از آنجا که سرويسهای بهداشتی جايی است که اکثراً افراد تنها هستند، بايد به تجهيزات هشدار دهندة تصويری خطر مجهز باشند (متصل به سيستم اصلی اعلام خطر آتش سوزی)، تا افراد با مشکلات شنوايی را در شرايط اضطراری آگاه سازد. مجهز بودن به سيستم کمک خواستن در شرايط اضطراری نيز خصوصيتی عالی می باشد ولی بايد فردی پاسخگو در محل نصب سيستم وجود داشته باشد.

اتاقکهای توالت و اورينالها    

قابليت مانور يک صندلی چرخدار يکی از نيازهای اصلی در طراحی اتاقک سرويس برای معلولين می باشد. ابعاد افزايش يافته برای اتاقک مخصوص معلولين مورد نياز است تا تضمين کند که فضای مناسب برای جايگيری صندلی چرخدار و جابجايی بر روی توالت، وجود دارد. نه تنها جا برای فرد و صندلی چرخدارش مورد نياز است بلکه در برخی موارد فرد نياز به همراه دارد و اتاقک بايد فرد دومی را نيز در خود جای دهد. معمولاً به دلايل امنيتی و الزامات فضايی در به سمت خارج باز می شود، اما اين نيز می تواند بستن در را بعد از ورود مشکل سازد. وجود دستگيره ای در طول در، بستن در پشت سر را آسانتر می کند.

سيفونها با کنترل اتوماتيک ترجيح دارند. اگر کنترل سيفون اتوماتيک نيست بايد نيازهای دسترسی افراد به مکانيزم سيفون، همچنين قدرت و سرعت دست مورد توجه قرار گيرند.

جايگذاری مناسب ميله های دستگيره ای، نشستن، ايستادن و جابجايی بين توالت و صندلی چرخدار را امنتر می سازد.

محوطه آزاد کافی در مقابل اورينالها، برای حالتی که فرد با صندلی چرخدار برای ايستادن در مقابل آن خود را با استفاده از دستگيره ها بلند می کند مورد نياز است. ديگران ممکن است از دستگيره‌ها برای تعادل خود استفاده کنند. اورينالهای نصب شده بر کف تخليه فاضلاب را آسانتر می سازد. کنترلهای سيفونها بايد از نوع دستگيرة اهرمی باشند ولی سيفون اتوماتيک ترجيح دارد.

دستشويی

در هر سرويس معلولين حداقل يک دستشويی بايد موجود باشد. افراد با محدوديتهای جسمی يا توانايی دستها، شيرهای اهرمی را ترجيح می دهند. با وجود آنکه شيرهای دارای چشم الکتريکی، برخی افراد را گيج می‌کند، به دليل سهولت کاربری عموماً رايج‌ترند.         

افرادی که از صندلی چرخدار استفاده می کنند نياز به پيشخوانها با ارتفاع کمتر و فضای خالی برای زانو در زير آنها دارند. پيشخوانهای کوتاهتر همچنين برای کودکان کاربری بهتری دارند. تونشستگی لوله ها در زير دستشويی پای افراد با صندلی چرخدار را از برخورد با لولة آب داغ محافظت می کند. اين به خصوص زمانی مهم است که معلوليت حواس را معيوب ساخته است و فرد نمی تواند سوختگی را حس کند. تجهيزات سرويسهای بهداشتی بايد به گونه ای انتخاب و مکانيابی شده باشند که پاسخگوی دامنة وسيعی از توانايی دسترسی، قدرت دست و محدوديت به کارگيری آن باشند.

استانداردهای طراحی

K

سرويسهای بهداشتی (کاربری عمومی)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

K1

درهای ورودی سرويسهای بهداشتی با علامت "سمبل بين المللی دسترسی معلولين" مشخص شود.

يا سرويسهای بهداشتی عمومی درِ ورودی ندارند ولی بر روی ديوار کنار ورودی علامت "سمبل بين المللی دسترسی معلولين" نصب شود.

٭

٭

٭

٭

K2

سرويسهايی که برای معلولين نيستند، دارای علامتگذاری برای مشخص کردن نزديکترين سرويس مخصوص معلولين باشند.

 

٭

٭

٭

K3

سرويسهای بهداشتی دارای درهای ورودی مطابق با بخش D می‌باشند.

يا سرويسهای بهداشتی درِ ورودی نداشته باشند.

٭

٭

٭

٭

K4

وروديهای سرويسهای بهداشتی درهای رديفی نداشته باشند.

يا فاصلة بين دو در لولايی در يک رديف، به علاوة عرض هر دری که به داخل فضا باز می شود، حداقل 1200 ميليمتر باشد.

٭

٭

٭

٭

K5

 

ورديهای سرويسهای بهداشتی درهای رديفی نداشته باشد.

يا فاصلة بين دو در لولايی در يک رديف، به علاوة عرض هر دری که به داخل فضا باز می شود، حداقل 1370 ميليمتر باشد.

 

٭

٭

٭

K7

مسيرهای دسترسی اصلی در سرويسهای بهداشتی به همة امکانات موجود قابل دسترسی معلولين بوده و حداقل عرضشان 920 ميليمتر باشد.

٭

٭

٭

٭

K8

مسيرهای دسترسی اصلی در سرويسهای بهداشتی به همة امکانات موجود قابل دسترسی معلولين بوده و حداقل عرضشان 1100 ميليمتر باشد.

 

 

٭

٭

K9

در داخل سرويسهای بهداشتی محوطه آزاد به ابعاد حداقل 1500×1500 پيش بينی شود.

٭

٭

٭

٭

K10

در داخل سرويسهای بهداشتی محوطه آزاد به ابعاد حداقل 2000×2000 پيش بينی شود.

 

 

 

٭

K11

سرويسهای بهداشتی دارای حداقل يک اتاقک توالت برای معلولين، مطابق با K15-K29 باشند.

٭

٭

٭

٭

K12

حداقل يک سرويس بهداشتی زنانه و يک سرويس مردانه، دارای حداقل دو اتاقک مخصوص معلولين مطابق با K15-K29 باشند، يکی شکل گرفته براساس فضای جابجايی در سمت چپ توالت و ديگری در سمت راست آن.

 

 

 

٭

K13

سرويسهای بهداشتی حداقل يک سينک دستشويی برای معلولين مطابق با K67-K84 داشته باشند.

٭

٭

٭

٭

K14

سرويسهای بهداشتی حداقل يک اورينال مخصوص معلولين مطابق با K57-K66 داشته باشند

يا سرويسهای بهداشتی مردانه عمومی اورينال نداشته باشد.

٭

٭

٭

٭


K

سرويسهای بهداشتی (اتاقک توالت معلولين)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

K15

اتاقک توالت حداقل 1600 ميليمتر عرض ×1500 ميليمتر عمق داشته باشد.

٭

٭

٭

٭

K16

اتاقک توالت حداقل 1830 ميليمتر عرض ×1830 ميليمتر عمق داشته باشد.

 

 

 

٭

K17

درهای اتاقکها در مقابل فضای جابجايی کنار توالت باشند.

 

٭

٭

٭

K18

در اتاقک توالت بايد خود بسته شو باشد تا در زمانهايی که لازم نيست، لای در بيش از 50 ميليمتر باز نباشد.

٭

٭

٭

٭

K19

عرض بازشوی درِ اتاقک توالت کمتر از 810 ميليمتر نباشد.

٭

٭

٭

٭

K20

عرض بازشوی درِ اتاقک توالت کمتر از 900 ميليمتر نباشد.

 

٭

٭

٭

K21

عرض بازشوی درِ اتاقک توالت کمتر از 950 ميليمتر نباشد.

 

 

 

٭

K22

محوطه آزاد در مقابل در اتاقکها با عمق حداقل 1400 ميليمتر عمق و در جايی که در به داخل باز می شود حداقل 1700 ميليمتر باشد.

٭

٭

٭

٭

K23

محوطه آزاد در مقابل در اتاقکها حداقل 1500×1500 ميليمتر باشد.

 

٭

٭

٭

K24

محوطه آزاد در مقابل درهای اتاقکها حداقل 2000×2000 ميليمتر باشد.

 

 

 

٭

K25

درهای اتاقکها قابل قفل شدن از داخل، با يک دست، بدون نياز به فشار آوردن يا چرخاندن مچ دست، و قابل باز شدن از خارج در شرايط اضطراری باشد.

٭

٭

٭

٭

K26

در اتاقک توالت دارای دستگيرة در از نوع-D در داخل باشد که حداقل 140 ميليمتر طول دارد، و مرکز آن در 200-300 ميليمتر فاصله از سمت لولا و 900-1000 ميليمتر از کف قرار داشته باشد.

٭

٭

٭

٭

K27

در اتاقک توالت دارای دستگيرة در از نوع-D در خارج باشد که حداقل 140 ميليمتر طول دارد، و مرکز آن در 120-220 ميليمتر فاصله از لبة قفلدار در و 900-1000 ميليمتر از کف قرار داشته باشد.

٭

٭

٭

٭

K28

اتاقکهای توالت حداقل يک آويز لباس قرار گرفته حداکثر در ارتفاع 1200 ميليمتر داشته باشد که بيش از 40 ميليمتر از ديوار جلو نيامده باشد.

٭

٭

٭

٭

K29

اتاقک توالت دارای يک توالت مخصوص معلولين مطابق با ضوابط K30-K40 باشد.

٭

٭

٭

٭


K

سرويسهای بهداشتی (توالتهای مخصوص معلولين)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

K30

ارتفاع بالای نشيمنگاه توالت در ارتفاع 400-460 ميليمتر از زمين قرار گيرد.

٭

٭

٭

٭

K31

نشيمنگاه روی توالتها با فنر بلند نشود.

٭

٭

٭

٭

K32

خط مرکزی محل نصب توالت به فاصلة 460-480 ميليمتر از ديوار يا پارتيشن مجاور باشد.

٭

٭

٭

٭

K33

تجهيزات دستگاه توالت دارای محوطه آزاد در سمت جابجايی با حداقل عرض 900 ميليمتر (محاسبه شده از ديوار يا پارتيشن مجاورتا لبة نشيمنگاه توالت) و حداقل عمق 1500 ميليمتر باشد.

٭

٭

٭

٭

K34

 

کنترل مخزن سيفون در سمت جابجايی در ارتفاع 400-1200 ميليمتر از کف باشد.

يا تجهيزات توالت دارای کنترل الکترونيکی برای تخليه مخزن سيفون باشد.

٭

٭

٭

٭

K35

کنترل مخزن سيفون قابل کاربری با يک دست بدون نياز به فشار، محکم گرفتن و يا چرخاندن مچ دست باشد.

يا تجهيزات توالت دارای کنترل الکترونيکی برای تخليه مخزن سيفون باشد.

٭

٭

٭

٭

K36

تجهيزات توالت دارای کنترل الکترونيکی برای تخليه مخزن سيفون باشد.

 

 

 

٭

K37

تجهيزات توالت دستگيره های ميله ای مطابق با جدول 9 داشته باشند.

٭

٭

٭

٭

K38

تجهيزات توالت دارای يک دستگيرة ميله ای عمودی، حداقل به طول 600 ميليمتر، در فاصله ای کمتر از 250 ميليمتر در مقابل نشيمنگاه توالت باشد، که پايين ترين نقطة آن 50-60 ميليمتر بالاتر از دستگيرة افقی باشد.

 

٭

٭

٭

K39

تجهيزات توالت دارای يک دستگيرة تا شده به سمت پايين در سمت جابجايی توالت باشد، حداقل به طول 760 ميليمتر نصب شده بر روی ديوار پشتی، که محور مرکزی آن 420-440 از محور توالت  و 650-750 از زمين فاصله داشته باشد.

 

 

 

٭

K40

تجهيزات توالت دارای نگهدارندة کاغذ توالت هم راستای جلوی نشيمنگاه توالت، قرارگرفته در ارتفاع 600-700 ميليمتر از کف، باشد.

٭

٭

٭

٭

 

دستگيره های ميله ای در توالتهای مخصوص معلولين (اندازه ها بر حسب ميليمتر)

خصوصيات عمومی دستگيره ها

ارتفاع دستگيره ها

نحوة قرار گيری دستگيره های کناری

نحوة قرار گيری دستگيره های پشتی

  • غير لغزنده
  • قطر 30-40
  • فاصلة بين ميله تا سطح مجاور 35-40

840-920       از کف

نصب شده به صورت افقی بر روی نزديکترين ديوار به توالت، امتداد يافته حداقل 450 از هر طراف از جلوترين نقطة توالت.

حداقل  طول 600، نصب شده به صورت اقفی بر روی ديوار پشتی توالت، به مرکزيت کاسة توالت. (در جايی که توالت دارای فلاش تانک متصل به آن است لازم     نمی باشد)


K

سرويسهای بهداشتی (مجزا)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

K41

درهای ورودی سرويسهای بهداشتی عمومی دارای علامت "سمبل بين المللی دسترسی معلولين" باشد.

٭

٭

٭

٭

K42

سرويس بهداشتی دارای در مطابق با بخش D باشد.

٭

٭

٭

٭

K43

در سرويسهای بهداشتی قابل قفل شدن از داخل با يک دست بدون نياز به فشار دادن، محکم گرفتن و يا چرخاندن مچ دست و قابل باز شدن از خارج در شرايط اضطراری باشد.

٭

٭

٭

٭

K44

در سرويسهای بهداشتی به سمت بيرون باز شوند يا دارای محوطه آزاد داخل اتاقک با ابعاد حداقل 750×1200 ميليمتر، مستقيماً در مجاورت در، ولی در خارج از محوطه قوس در باشد.

٭

٭

٭

٭

K45

 

درهاي سرويسهای بهداشتی به سمت بيرون باز شوند يا دارای محوطه آزاد داخل اتاقک با ابعاد حداقل 750×1370 ميليمتر، مستقيماً در مجاورت در، ولی در خارج از محوطه قوسِ در باشد.

 

 

٭

٭

K46

درِ سرويس بهداشتی دارای دستگيرة در از نوع-D در داخل باشد که حداقل 140 ميليمتر طول دارد، و مرکز آن در 200-300 ميليمتر فاصله از سمت لولا و 900-1000 ميليمتر از کف قرار گيرد.

٭

٭

٭

٭

K47

در به سمت داخل باز شود. يا درِ سرويس دارای لولای فنری يا جاذبه ای باشد تا در به صورت اتوماتيک بسته شود.

٭

٭

٭

٭

K48

سرويسهای بهداشتی دارای حداقل يک فضای باز 1500*1500 ميليمتر درونشان می باشند.

٭

٭

٭

٭

K49

سرويسهای بهداشتی دارای يک محوطه آزاد به ابعاد حداقل 2000×2000 ميليمتر در داخل  باشند.

 

 

 

٭

K50

سرويسهای بهداشتی يک دستگاه توالت مطابق با K25-K35 داشته باشند.

٭

٭

٭

٭

K51

سرويسهای بهداشتی يک سينک دستشويی مطابق با K26-K67 داشته باشند.

٭

٭

٭

٭

K52

سرويسهای بهداشتی ابعاد داخلی کمتر از 1700 ميليمتر نداشته باشند.

٭

٭

٭

٭

K53

سرويسهای بهداشتی به صورتی شکل گيرند که يک صندلی چرخدار بتواند در کنار دستگاه توالت قرار گيرد.

٭

٭

٭

٭

K54

سرويسهای بهداشتی حداقل يک آويز لباس حداکثر در ارتفاع 1200 ميليمتر، که بيش از 40 ميليمتر از ديوار جلو نيامده است، داشته باشد.

٭

٭

٭

٭

K55

سرويسهای بهداشتی دارای يک طاقچه قرار گرفته حداکثر در ارتفاع 1200 ميليمتر باشند.

٭

٭

٭

٭

K56

سرويسهای بهداشتی دارای يک سيستم اعلام شرايط اضطراری، قابل کاربری بدون نياز به چرخاندن مچ دست، محکم گرفتن يا فشار دادن ، و قابل دسترسی توسط فردی که روی زمين افتاده است، باشد.

 

٭

٭

٭


K

سرويسهای بهداشتی (اورينالهای معلولين)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

K57

لبه اورينالهای نصب شده بر روی ديوار، حداکثر در ارتفاع 430 ميليمتر از کف باشد.

يا اورينالها بر روی زمين، با لبة همتراز با کف تمام شده نصب شوند.

٭

٭

٭

٭

K58

لبة بالايی اورينال در ارتفاع کمتر از 860 ميليمتر نباشد.

٭

٭

٭

٭

K59

محوطة آزاد در مقابل اورينال به مرکزيت آن حداقل 800×1200 ميليمتر باشد.

٭

٭

٭

٭

K60

محوطة آزاد در مقابل اورينال به مرکزيت آن حداقل 800×1370 ميليمتر باشد.

 

٭

٭

٭

K61

 

دسترسی به اورينالها دارای موانعی چون اختلاف تراز يا       پرده‌های ايجاد حريم نباشد.

٭

٭

٭

٭

K62

کنترل سيفون اورينالها قابل کاربری با يک دست بدون نياز به فشار، محکم گرفتن و يا چرخاندن مچ دست باشد.

يا اورينالها سيفون با کنترل الکترونيکی داشته باشند.

٭

٭

٭

٭

K63

کنترل سيفون اورينالها حداکثر در ارتفاع 1200 ميليمتر از کف قرار گيرد.

يا اورينالها سيفون با کنترل الکترونيکی داشته باشند.

٭

٭

٭

٭

K64

اورينالها سيفون با کنترل الکترونيکی داشته باشند.

 

 

 

٭

K65

اورينالها دارای دستگيره‌های ميله ای عمودی، با طول حداقل 600 ميليمتر، نصب شده به صورت عمودی در دو طرف با حداکثر فاصلة 380 ميليمتر از محور اورينال، انتهای پايينی آنها در 600-650 ميليمتر ازکف، و مطابق با خصوصيات عمومی تعيين شده در جدول 9 باشند.

٭

٭

٭

٭

K66

اورينالها دارای نشانگر با تضاد رنگی با حداقل عرض 50 ميليمتر، حداقل 3 ميليمتر برآمده از سطح ديوار، در مرکز و بالای اورينال باشند که حداقل تا 150 ميليمتر بالای اورينال ادامه يابد.

٭

٭

٭

٭


K

سرويسهای بهداشتی (سينک دستشويی معلولين)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

K67

محورِ سينکهای دستشويي با فاصلة حداقل 460 ميليمتر از ديوار مجاورشان قرار گيرند. 

٭

٭

٭

٭

K68

ارتفاع لبة سينک دستشويی بيش از 865 ميليمتر از کف نباشد.

٭

٭

٭

٭

K69

ارتفاع لبة سينک دستشويی بيش از 840 ميليمتر از کف نباشد.

 

٭

٭

٭

K70

سينکهای دستشويی حداقل 750×1200 ميليمتر (که حداکثر 480 ميليمتر از عمق می تواند در زير سينک باشد)  محوطه آزاد در مقابلشان داشته باشند.

٭

٭

٭

٭

K71

 

سينکهای دستشويی حداقل 760×1370 ميليمتر (که حداکثر 480 ميليمتر از عمق می تواند در زير سينک باشد)  محوطه آزاد در مقابلشان داشته باشند.

 

٭

٭

٭

K72

فضای خالی در جلو و زير سينکهای دست شويی حداقل 760 ميليمتر عرض و 735 ميليمتر ارتفاع داشته باشد.

٭

٭

٭

٭

K73

فضای خالی در زير و در  نقطه با فاصله 205 ميليمتر عقب‌تر از لبه دستشويی حداقل با 760 ميليمتر عرض × 685 ميليمتر ارتفاع باشد.

٭

٭

٭

٭

K74

فضای خالی در زير و در  نقطه با فاصله 280 تا 430 ميليمتر عقب‌تر از لبه دستشويی حداقل با 760 ميليمتر عرض × 230 ميليمتر ارتفاع باشد.

٭

٭

٭

٭

K75

لوله های دستشويی در جايی که خطر سوختن ايجاد می‌کنند، عايق شده باشند.

٭

٭

٭

٭

K76

دمای آب تأمين شده برای سينکهای دستشويی از لحاظ حرارتی کنترل شده است و از 55 درجة سانتيگراد تجاوز نکند.

٭

٭

٭

٭

K77

سينکهای دستشويی دارای شيرهای قابل کاربری با يک دست  بدون نياز به محکم گرفتن، فشار دادن و يا چرخاندن مچ دست، باشند.

يا سينکهای دستشويی دارای شيرها با چشم الکترونيکی باشند.

٭

٭

٭

٭

K78

شيرهای زماندار فعال شونده با دست، حداقل به مدت 10 ثانيه باز بمانند.

يا سينکهای دستشويی شيرهای زماندار فعال شونده با دست نداشته باشند..

٭

٭

٭

٭

K79

سينکهای دستشويی دارای شيرهای با چشم الکترونيکی باشند.

 

 

 

٭

K80

سينکهای دستشويی دارای جای صابون مايع قرار گرفته در مجاورت سينک، حداکثر در ارتفاع 1200 ميليمتر بالاتر از کف و قابل دسترسی برای فرد با صندلی چرخدار باشد.

٭

٭

٭

٭

K81

سينکهای دستشويی دارای جای صابون مايع، قابل کاربری با يک دست بدون نياز به محکم گرفتن، فشار دادن و يا چرخاندن مچ دست، باشد.

يا سينکهای دستشويی دارای جای صابون مايع با چشم الکترونيکی باشند.

٭

٭

٭

٭

K82

سينکهای دستشويی دارای جای صابون مايع با چشم الکترونيکی باشند.

 

 

 

٭

K83

يک جای حوله کاغذی و سطل آشغال، يا دست خشک کن در نزديکی سينک دستشويی تأمين شود، حداکثر در ارتفاع 1200 ميليمتر بالاتر از کف و قابل دسترسی برای فرد با صندلی چرخدار باشند.

٭

٭

٭

٭

K84

سينکهای دستشويی دارای آينه ای که لبة پاينی آنها حداکثر در ارتفاع 1000 ميليمتر از کف قرار گرفته است باشند.

٭

٭

٭

٭


K

سرويسهای بهداشتی (دوشهای معلولين)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

K85

محوطه آزاد در مقابل دوشهای قابل ورود با صندلی چرخدار حداقل به طول 1500× عمق 900 ميليمتر باشد؛ تجهيزات در صورتی می توانند درون فضا نصب شوند که مانع دسترسی به دوش نشوند.

٭

٭

٭

٭

K86

ارتفاع لبه يا آستانة دوشهای قابل ورود با صندلی چرخدار بيش از 13 ميليمتر نباشد.

٭

٭

٭

٭

K87

ارتفاع لبه يا آستانة دوشهای قابل ورود با صندلی چرخدار بيش از 6 ميليمتر نباشد.

 

 

 

٭

K88

اتاقک دوشهای قابل ورود با صندلی چرخدار، دارای محوطه آزاد با حداقل ابعاد 900×1500 ميليمتر باشد.

٭

٭

٭

٭

K89

 

کف اتاقکهای دوش در حالت خيس غير لغزنده باشند.

٭

٭

٭

٭

K90

شيب کف اتاقک دوش حداقل مورد نياز برای تخليه آب باشد.

٭

٭

٭

٭

K91

اتاقکهای دوش دارای يک صندلی لولايي غير ارتجاعی ، با حداقل 450ميليمتر عرض × 400ميليمتر عمق و در ارتفاع 440-460 ميليمتر از زمين باشد.

٭

٭

٭

٭

K92

اتاقکهای دوش مجهز به ميله های دستگيره افقی با حداقل طول 900 ميليمتر و ارتفاع 700-800 ميليمتر از زمين بر روی ديوار مقابل ورودی به اتاقک دوش که حداقل 300 ميليمتر از طول آن در يک طرف صندلی باشد و با مشخصات عمومی ميله ها که در جدول 10 آمده مطابقت داشته باشد.

٭

٭

٭

٭

K93

اتاقکهای دوش مجهز به 4 ميله دستگيره مطابق با آنچه در جدول 10 آمده باشد.

 

٭

٭

٭

K94

اتاقکهای دوش دارای يک تنظيم کننده فشاري يا شير مخلوط کنندة حرارتی باشدکه با يک دست بدون محکم گرفتن، فشار دادن و يا چرخش مچ قابل استفاده است، بالای ميله دستگيره و حداکثر در ارتفاع 1200ميليمتر بر روی ديوار پشتی قرار گيرد و از روی صندلی قابل دسترسی باشد.

٭

٭

٭

٭

K95

اتاقکهای دوش دارای يک سردوش دستی با لوله خرطومی  انعطاف‌پذير به حداقل طول 1500 ميليمتر باشد و طوری جانمايی شود که مانع استفاده از ميله‌های دستگيره نشود و از روی صندلی قابل دسترسی باشد و يک نگهدارنده برای استفاده از دوش به طور ثابت داشته باشد.

٭

٭

٭

٭

K96

تاقکهای دوش جاصابونی‌های کاملاً عميق، که توسط افراد نشسته نيز قابل دسترسی است، داشته باشند.

٭

٭

٭

٭


K

سرويسهای بهداشتی ( وان حمامهای معلولين)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

K97

محوطه آزاد در مقابل وان دارای حداقل  عرض 750 ميليمتر در امتداد کل طول وان است؛ تجهيزات می توانند بخشی از اين فضا را اشغال کنند در صورتی که  دسترسی  به وان را محدود نکنند. (يادداشت: در جايی که يک صندلی دائمی در يک سر وان وجود دارد فضای خالی بايد تا  کنار صندلی ادامه داشته باشد)

٭

٭

٭

٭

K98

محوطه آزاد در مقابل وان دارای حداقل  عرض 750 ميليمتر در امتداد کل طول وان است. (يادداشت: در جايی که يک صندلی دائمی در يک سر وان وجود دارد فضای خالی بايد تا  کنار صندلی ادامه داشته باشد)

 

٭

٭

٭

K99

مشابه K98

 

 

٭

٭

K100

حداقل طول وان حمام 1500 ميليمتر باشد.

٭

٭

٭

٭

K101

کنار وان حمام در طول کاملاً باز باشد و هيچگونه شياری بر روی  لبة وان وجود نداشته باشد.

٭

٭

٭

٭

K102

کف وانهای حمام دارای سطحی غير لغزنده باشد.

٭

٭

٭

٭

K103

وانهای حمام دارای دستگيره مطابق جدول 11 باشند.

٭

٭

٭

٭

K104

وانهای حمام مجهز به شيرهای تنظيم کننده فشار يا کنترل کنندة حرارت باشدکه با يک دست بدون محکم گرفتن، فشار دادن و يا چرخش مچ قابل استفاده باشد.

 

 

 

 

K105

شيرها و ساير تنظيم کننده ها در انتهای پايين وان، در ارتفاع حداکثر 450 ميليمتربالای لبة وان، بين محور اصلی وان حمام و محوطه آزاد مجاور وان قرار گيرند.

٭

٭

٭

٭

K106

وانهای حمام دارای يک سردوش دستی با لوله خرطومی  انعطاف پذير به حداقل طول 1800 ميليمتر باشد، و طوری جانمايی شود که مانع استفاده از ميله‌های دستگيره نشود و يک نگهدارنده ثابت برای استفاده از دوش به داشته باشد.

٭

٭

٭

٭


K

سرويسهای بهداشتی (دوشها و وانهای عمومی)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

K107

صندليهای محکم قابل برداشته شدن برای جابجايی عرضی در دوشها پيش بينی شوند.

٭

٭

٭

٭

K108

کف پوشهای غير لغزنده در مقابل حمامها پيش بينی شود.

٭

٭

٭

٭


ميله های دستگيره در دوشهای قابل استفاده با صندلی چرخدار

مشخصات عمومی ميله‌های دستگيره

ميله دستگيرة 1

ميله دستگيرة 2

ميله دستگيرة 3

ميله دستگيرة 4

-  غير لغزنده

-  قطر 30-40 ميليمتر

-  فاصله بين ميله دستگيره و سطح مجاور 35-40 ميليمتر

يک ميلة دستگيرة افقی به طول حداقل 600 ميليمتر و ارتفاع 750-850 ميليمتر از زمين ، برروی ديوار کناری مقابل صندلی نصب شود.

يک ميلة دستگيرة عمودی به طول حداقل 1000 ميليمتر، ارتفاع پايين آن 600-650 ميليمتر بالاتر از زمين، 50-80 ميليمتر داخل نسبت به لبة بيرونی اتاقک دوش،‌ برروی ديوار کناری که صندلی بر روی آن قراردارد نصب شود.

يک ميلة دستگيرة افقی به طول حداقل 1000 ميليمتر و ارتفاع 750-850 ميليمتر از زمين، بر روی ديوار پشتی نصب شود.

يک ميلة دستگيرة عمودی به طول حداقل 750 ميليمتر، ارتفاع پايين آن 50-60 ميليمتر بالاتر از ميله 3، فاصله 400-500 ميليمتر ازديواری که ميلة 2  روی آن نصب شود.


ميله های دستگيره در وانهای حمام معلولين

مشخصات عمومی ميله های دستگيره

ميله دستگيرة 1

ميله دستگيرة 2

-  غير لغزنده

-  قطر 30-40 ميليمتر

-  فاصله بين ميله دستگيره و سطح مجاور 35-40 ميليمتر

يک ميلة دستگيره به طول حداقل 1200 ميليمتر، افقی در راستای طول وان، 180-280 ميليمتر بالای لبة وان.

يک ميلة دستگيره به طول حداقل 1200 ميليمتر، عمودی در اتنهای وان حمام مجاور محوطه آزاد مقابل آن، ارتفاع پايين ميله 180-280 ميليمتر بالای لبة وان.