مهندسين مشاور ، معمار و شهرساز
عضو : جامعه مهندسان مشاور ایران
سازمان نظام مهندسی ايران
انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز ایران

استاندارد بارها و رستورانها در هتل ها

همة مهمانها بايد به همة امکانات دسترسی داشته باشند تا از اقامتشان بيشترين لذت را ببرند. دسترسی معلولين به رستورانها و چايخانه‌ها با تأمين راههای ارتباطی مناسب و هموار تسهيل می شود (به بخش C‌ مراجعه شود). سطوح مسيرهای دسترسی معلولين بايد با محيط اطرافش تضاد رنگی داشته باشد تا به جهت يابی کمک کند (اين کار به خصوص برای افرادی که ديد ضعيف دارند مفيد است).

برای مسيرهای سرويس  غذا در رستورانهای سلف سرويس بايد فضای حرکتی مناسب وکافی در نظر گرفته شود و پيشخوان سينيهای  سلف سرويس بايد در ارتفاع مناسبی هم برای استفاده ايستاده و هم برای استفاده نشسته قرار گيرند. محوطة غذای سلف سرويس بايد دارای ارتفاع مناسبی باشد که امکان انتخاب همه غذاها برای دسترسی ايستاده و نشسته وجود داشته باشد.

حداقل يک قسمت از بارها و رستورانها بايد کاملاً روشن باشد و زير ميزها بايد فضای زانو برای افراد روی صندلی چرخدار داشته باشد. بارها و پيشخوانهای بلند ممکن است برای خيلی از افراد قابل استفاده نباشد، در نتيجه نشيمنهای قابل استفادة ديگری بايد در آن محوطه‌ها در نظر گرفته شود.

استانداردهای طراحی

F

رستورانها و بارها

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

F1

عرض مفيد مسيرهای اصلی حرکتی در رستورانها و بارها حداقل 920 ميليمتر باشد. (همچنين برای اطمينان از رعايت کلية ضوابط مسيرهای حرکتی به بخش C مراجعه شود)

٭

٭

٭

٭

F2

عرض مفيد مسيرهای اصلی حرکتی در رستورانها و بارها حداقل 1100 ميليمتر باشد. (همچنين به منظور اطمينان از رعايت کليه ملزومات در مورد مسيرهای حرکتی به بخش C مراجعه شود)

 

 

٭

٭

F3

پيشخوان ها و ميزهای ثابت استفاده نشود.

يا ارتفاع حداقل 10٪ پيشخوانها و ميزهای ثابت 865-710 ميليمتر باشد و در زير، حداقل فضای زانويی به ابعاد 750 ميليمتر عرض × 685 ميليمتر ارتفاع × 480 ميليمتر عمق  داشته باشد و حداقل فضايی به ابعاد 750 ميليمتر عرض× 1200 ميليمتر عمق برای  دسترسی به ميز (حداقل 480 ميليمتر از 1200 ميليمتر يا کل آن می‌تواند شامل فضای زانوی زير ميز باشد) در نظر گرفته می‌شود.

 

٭

٭

٭

٭

F4

 

پيشخوان‌ها و ميزهای ثابت استفاده نشود.

يا ارتفاع حداقل 10٪ پيشخوانها و ميزهای ثابت 865-710 ميليمتر باشد و در زير، حداقل فضای زانويی به ابعاد 750 ميليمتر عرض × 685 ميليمتر ارتفاع × 480 ميليمتر عمق  داشته باشد و حداقل فضايی به ابعاد 760 ميليمتر عرض× 1370 ميليمتر عمق برای  دسترسی به ميز (حداقل 480 ميليمتر از 1200 ميليمتر يا کل آن می‌تواند شامل فضای زانوی زير ميز باشد) در نظر گرفته شود.

 

 

٭

٭

F5

 

پيشخوان‌ها و ميزهای ثابت استفاده نشود.

يا ارتفاع همة پيشخوانها و ميزهای ثابت 865-710 ميليمتر باشد و در زير، حداقل فضای زانويی به ابعاد 750 ميليمتر عرض × 685 ميليمتر ارتفاع × 480 ميليمتر عمق  داشته باشد و حداقل فضايی به ابعاد 760 ميليمتر عرض× 1370 ميليمتر عمق برای  دسترسی به ميز (حداقل 480 ميليمتر از 1200 ميليمتر يا کل آن می‌تواند شامل فضای زانوی زير ميز باشد) در نظر گرفته شود.

 

 

 

٭

F6

پيشخوان‌ها و ميزهای ثابت استفاده نشود.

يا ميزها يا پيشخوانهای اشاره شده در F5-F7 در مسيرهای قابل دسترسی معلولين قرار گيرند. (برای استانداردهای طراحی مسيرهای قابل دسترسی معلولين به بخش C مراجعه شود)

٭

٭

٭

٭

F7

خدمات غذايی سلف سرويس استفاده نمی شود.

يا رديفهای سرو غذا حداقل 920 ميليمتر عرض داشته باشد و موقعيت قرارگيری سينيها در ارتفاع بيش از 865  ميليمتر  نباشد.

٭

٭

٭

٭

F8

خدمات غذايی سلف سرويس استفاده نشود.

يا  رديفهای سرو غذا حداقل 1100 ميليمتر عرض داشته باشد و موقعيت قرارگيری سينيها در ارتفاع بيش از 865  ميليمتر  نباشد.

 

 

٭

٭

F9

خدمات غذايی سلف سرويس استفاده نشود.

يا  حداقل 50% از انواع غذاهای سرو شده در موقعيتی با ارتفاع 400-1200 ميليمتر قرار گيرد و قابل دسترسی توسط فرد سوار بر صندلی چرخدار باشد.

٭

٭

٭

٭

F10

خدمات غذايی سلف سرويس استفاده نشود.

يا همة انواع غذاهای سرو شده در موقعيتی با ارتفاع 400-1200 ميليمتر قرار گيرد و قابل دسترسی توسط فرد سوار بر صندلی چرخدار باشد.

 

 

 

٭

F11

غذا يا نوشيدنی برای مهمانان نشسته روی چهارپايه بلند و جلوی ميز بار سرو نشود.

يا جايي که غذا يا نوشيدنی برای افراد نشسته روی چهارپايه و جلوی ميز بار سرو می شود، قسمتی از ميز بار (حداقل 1525 ميليمتر طول)، کوتاهتر از 865 ميليمتر باشد – يا خدمات مشابه در ميزهايي در همان محوطه در دسترس باشد.

 

٭

٭

٭

F12

رستورانها و بارها شامل فضاهايی نباشند که تنها دسترسی آنها پله باشد.

يا در جايی که رستورانها دارای فضاهايی هستند که تنها دسترسيشان پله می باشد، امکاناتی با خدمات و دکوراسيون مشابه در فضايی در همان محدوده که قابل دسترسی معلولين است تأمين شود.

٭

٭

٭

٭

F13

رستورانها و بارها شامل فضاهايی نباشند که تنها دسترسی آنها پله باشد.

يا در جايی که رستورانها دارای فضاهايی هستند که تنها دسترسيشان پله می باشد، 66% از کل امکانات با خدمات و دکوراسيون مشابه در فضايی که قابل دسترسی معلولين است تأمين شود.

 

٭

٭

٭