مهندسين مشاور ، معمار و شهرساز
عضو : جامعه مهندسان مشاور ایران
سازمان نظام مهندسی ايران
انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز ایران

استانداردهای ورودی ها، لابی و پذيرش هتل

ورودی اصلی

طرح و کارايی وروديها تأثير مستقيمی بر استقلال و وقار افراد  در ورود و خروج به يک ساختمان دارند. المانهايی چون سايبان‌ها می‌توانند تأثير شرايط جوی بر اين محوطة نسبتاً شلوغ را محدود کنند. سايبانها همچنين ورودی را برای افراد با ناتوانايی‌ها در تشخيص يا کسانی که با ساختمان آشنا نيستند، واضح تر می کند. يک ورودی قابل دسترسی بايد مجهز به درهای بازشوی اتوماتيک باشد. وروديهايی که قابل دسترسی برای معلولين نيستند بايد علايم هدايت کننده ای مطابق بخش M داشته باشند که به نزديکترين ورودی قابل دسترسی برای معلولين اشاره کند. برای دستيابی به دسترسی حداقل، وروديهای قابل دسترسی برای معلولين بايد به تعداد خروجيهای ذکر شده در قوانين محلی ساختمان تأمين شود. برای تأمين دسترسی کامل همة خروجيها بايد قابل دسترسی برای معلولين باشند.

لابی

حفظ يک مسير حرکتی واضح، خالی از موانع و اشيا در داخل ساختمان ضروری است. هر مسير حرکتی بايد عرض لازم برای استفاده افراد با صندلی چرخدار، وسايل کمکی برای حرکت معلولين و يا راه رفتن دو نفر در کنار هم را داشته باشد. تضاد رنگی قوی و يا تغيير جنس کفپوش مسير می تواند برای کمک به افرادی که مشکل بينايی دارند به کار رود.

نوع کف سازی بر همة افرادی که وارد ساختمان می شوند تأثيرگذار است. حرکت بر روی سطوح لغزنده برای افراد پياده سخت‌تر است، در حاليکه برای افرادی که بر روی صندلی چرخدارند حالت عکس دارد. سطوح زمين مناسب بويژه برای کودکان و سالمندانی که سخت حرکت می‌کنند مهم است. درخشش سطوح صاف و صيقلی زمين به خصوص برای افرادی که مشکلات بينايی دارند، مزاحمت ايجاد می‌کند. اين درخشش می تواند المانهای جهت يابی و ايمنی را مبهم کند، همچنين ممکن است افراد با بينايی کم را گمراه کند، در عين اينکه می‌تواند موجب عدم تشخيص ارتفاع و محل تغيير سطوح شده، خطراتی ايجاد کند. تضاد رنگی مشخص بين ديوارها و کف پوشها، همچنين تغيير در رنگ و جنسيت در جاهايی که سطح و يا عملکرد تغيير می کند می تواند برای همه مفيد باشد. کفپوش فرش و موکت با پرز کوتاه ترجيح دارد، چرا که علاوه بر کاهش ميزان نيروی لازم برای جابجايی افراد با صندلی چرخدار، امکان وقوع خطر لغزش در حين جابجايی را برای همه می کاهد. هر جا امکانش وجود دارد بايد از تغيير در تراز زمين اجتناب کرد. از کفپوشهای با طرحهای شلوغ هم بايد اجتناب کرد، زيرا آنها می توانند خطای ديد ايجاد کنند.

مسير به سوی محوطة پذيرش بايد قابل درک بوده و به وضوح تعريف شده باشد. که اين يک ديدگاه طراحی جهانی به منظور هر چه بهتر کردن سرويس دهی است. مسير می‌تواند از نظر بصری تعريف شده و با آرايش مبلمان تقويت شود. استفاده از گياهان آويزان در طول مسير توصيه نمی شود.

پذيرش       

پيشخوانهای پذيرش و سطوح کار بايد پاسخگوی احتياجات طيف استفاده کنندگان باشد. تنوع در ارتفاع پيشخوان توصيه می شود تا امکان استفاده برای افراد متفاوت را ايجاد کند. بايد به ارتفاع پيشخوان برای کار در حالت ايستاده و نشسته توجه کرد. برای افراد روی صندلی چرخدار ميز بايد ارتفاع کافی و فضای خالی مناسب در زيرش داشته باشد.

فضای حرکت در محوطة ميز پذيرش بايد به گونه ای باشد که فضای چرخش کافی برای فرد روی صندلی چرخدار را تأمين کند. استفاده از تضاد رنگی، تفاوت در جنسيت يا نشانه های صوتی (صدای مسئول پذيرش و يا منبع پخش موزيک) برای کمک به افرادی که مشکلات بينايی دارند موجب می شود که موقعيت پيشخوانهای خدمات رسانی را بهتر پيدا کنند. پيشخوانهای پذيرش و اطلاعات بايد حداقل يک قسمت قابل دسترسی برای معلولين داشته باشند.

تلفنها

جانمايی تلفنها بايد به گونه ای باشد که به کودکان و افراد نشسته بر روی صندلی چرخدار امکان دسترسی بدهد. سيمهای بلندتر استفاده از تلفن را برای افرادی که امکان نزديک شدن زياد به تلفن را بخاطر وسيلة جابجايی خود ندارند، راحتتر می سازد. امکان تنظيم بلندی صدا برای افرادی که مشکل شنوايی دارند لازم است، همچنين ميزها بايد به گونه ای باشند که امکان قرار دادن دستگاه TTY (دستگاهی که برای برقراری ارتباط توسط افرادی که مشکلات شنوايی يا صحبت کردن دارند بکار می رود) وجود داشته باشد. تدارک يک صندلی تاشو (به سمت پايين) برای افرادی که نمی توانند مدت زمان طولانی بايستند، مناسب است. تلفنهای متصل به ديوار می‌توانند به خصوص برای افرادی که مشکلات بينايی دارند خطرناک باشند، به خصوص اگر اطراف آن به گونه ای شکل نگرفته باشد که با اعصا قابل تشخيص باشد. همة تلفنهای قابل دسترسی برای معلولين بايد مجهز به يک کنترل صدا باشند. دسترسی کامل هنگامی وجود دارد که تلفنهای مدار بسته در سرتاسر ساختمان وجود داشته باشد.

استانداردهای طراحی

B

ورودی، لابی و پذيرش ( ورودی)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

B1

يک مسير قابل دسترسی معلولين به سمت ورودی موجود باشد.

٭

٭

٭

٭

B2

ورودی مسطح باشد (هيچ گونه پله يا تغيير ترازی که از عبور صندلی چرخدار ممانعت کند وجود نداشته باشد).

٭

٭

٭

٭

B3

ورودی از محل پياده شدن مسافران به شکل واضحی قابل رويت باشد.

يا علائمی برای نشان دادن محل ورودی شود.

٭

٭

٭

٭

B4

نماد بين المللی قابليت دسترسی معلولين  در محل ورودی نشان داده شود.

٭

٭

٭

٭

B5

 

حداقل يک در ورودی اتوماتيک وجود داشته باشد.

يا در جايی که دوهوايی وجود دارد حداقل يک در بيرونی و يک در داخلی، ‌برقی باشد.

 

٭

٭

٭

B6

ورودی هيچ وقت قفل نباشد.

يا يک دستگاه علامت دهی وجود داشته باشد تا به مهمان امکان دهد که ورود خود را به مسئول بازکردن در خبر دهد.

 

٭

٭

٭

B7

سطح زمين در ورودی ها سخت و غيرلغزنده باشد.

٭

٭

٭

٭

B8

درهای ورودی قابل دسترسی معلولين مطابق با ضوابط بخش D باشد.

٭

٭

٭

٭

B9

يک سايبان يا ديگر المانهای محافظتی در مقابل شرايط جوی تأمين شود.

 

 

 

٭

B10

حداقل 50٪ (شامل ورودی اصلی) ورودی های پياده  مطابق با B1 وB2 وB4-B8 باشد.

٭

٭

٭

٭

B11

حداقل 75٪ (شامل ورودی اصلی) ورودی های پياده  مطابق با B1 وB2 وB4-B8 باشد.

 

 

٭

٭

B12

 همة ورودی های پياده (شامل ورودی اصلی)  مطابق با B1 وB2 وB4-B8 باشد.

 

 

 

٭

 

B

ورودی، لابی و پذيرش (پيشخوان پذيرش)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

B13

ميز/پيشخوان پذيرش ورودی اصلی حداقل يک بخش با ارتفاع 730-860 ميليمتر و حداقل عرض 760 ميليمتر داشته باشد.

٭

٭

٭

٭

B14

ميز/پيشخوان پذيرش ورودی اصلی، حاوی "جای زانو" در طرف مهمان زير آن بخش از ميز که در B13 مشخص شده است، تعبيه شده باشد که با ابعاد حداقل  750 ميليمتر (عرض) × 685 ميليمتر (ارتفاع) × 485 ميليمتر (عمق) باشد.

٭

٭

٭

٭

B15

يک فضای خالی و باز حداقل  1200 * 1200 ميليمتر در مقابل قسمت ذکر شده در B13 وجود داشته باشد.

٭

٭

٭

٭

B16

يک فضای خالی و باز حداقل  1370 * 1370 ميليمتر در مقابل قسمت ذکر شده در B13 وجود داشته باشد.

 

 

٭

٭

B17

 

ميزان روشنايی بر روی ميز/ پيشخوان پذيرش حداقل 200 لوکس باشد.

 

٭

٭

٭


B

ورودی، لابی و پذيرش (نرده های هدايت صف)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

B18

عرض باز بين نرده های هدايت صف حداقل 920 ميليمتر باشد.

٭

٭

٭

٭

B19

عرض باز بين نرده های هدايت صف حداقل 1100 ميليمتر باشد.

 

 

 

٭

B20

آرايش نرده های هدايت کننده به گونه اي باشد که در ابتدا و انتهای مسير و جايی که مسير تغيير جهت می دهد فضای باز با حداقل ابعاد 1500 × 1500 ميليمتر داشته باشد.

٭

٭

٭

٭

B21

نرده های هدايت صف ثابت باشند و به راحتی جا به جا  نشوند.

٭

٭

٭

٭

B22

 

کوتاهترين عناصر المانهای هدايت صف برای قابل تشخيص بودن توسط عصا، بالاتر از 680 ميليمتر نباشد.

٭

٭

٭

٭

B23

 

نرده‌های هدايت صف با محيط اطراف خود تضاد رنگی داشته باشند.

 

 

٭

٭B

ورودی، لابی و پذيرش (تلفن عمومی)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

B24

حداقل 1 تلفن عمومی مجهز به دسستگاه TTY ، که با نماد آن مشخص شده تأمين شود.

يا حداقل 1 تلفن عمومی مجهز به تاقچه ای با حداقل ابعاد 450 ميليمتر (عرض) × 300 ميليمتر (عمق) که حدود 225 ميليمتر عرض آن فضای خالی به ارتفاع حداقل 250 ميليمتر، پيش بينی شود. (برای استقرار يک دستگاه TTY قابل حمل و نقل)

٭

٭

٭

٭

B25

حداقل 1 تلفن عمومی مجهز به دستگاه TTY که با نماد آن مشخص شده، تأمين شود.

 

 

 

٭

B26

برای تلفن عمومی ذکر شده در B24 و B25  يک المان تنظيم بلندی صدا پيش بينی شود و با نماد قابل دسترسی برای افرادی که مشکل شنوايی دارند مشخص شود.

٭

٭

٭

٭

B27

حداقل 1 تلفن عمومی دارای گوشی با طول سيم حداقل 1000 ميليمتر باشد.

٭

٭

٭

٭

B28

 

حداقل فضای خالی در مقابل تلفن ذکر شده در B26 750 ميليمتر (عرض) × 1200 ميليمتر (عمق) باشد، که می‌تواند تا 480 ميليمتر و يا کل1200 ميليمتر در زير تلفن به عنوان فضای زانو پيش بينی شود.

٭

٭

٭

٭

B29

 

حداقل فضای خالی در مقابل تلفن ذکر شده در B26 760 ميليمتر (عرض) × 1370 ميليمتر (عمق) باشد، که می تواند تا 480 ميليمتر و يا کل1370 ميليمتر در زير تلفن به عنوان فضای زانو باشد پيش بينی شود.

 

 

٭

٭

B30

 

تلفن ذکر شده در B26‌  نيازی به پيش بينی فضای زانو نداشته باشد.

يا فضای زانو برای تلفن ذکر شده در B26‌ حداقل 750 ميليمتر (عرض) × 685 ميليمتر (ارتفاع) × 485 ميليمتر (عمق) باشد

٭

٭

٭

٭

B31

 

ارتفاع بخشهای مورد استفاده (شامل سوراخ سکه ) تلفن ذکر شده در B26‌ بيشتر از 1200 ميليمتر نباشد.

٭

٭

٭

٭

B32

 

تلفن ذکر شده در B26‌ دارای تاقچه ای با حداقل ابعاد 450 ميليمتر (عرض) × 300 ميليمتر (عمق) و 680-730 ميليمتر (ارتفاع) است.

 

 

 

 

B33

 

محفظه های تلفن که در مجاورت مسير حرکتی قرار دارند، بيش از 100 ميليمتر نسبت به ديوار پيش آمدگی نداشته باشند.

يا محفظه های تلفن که در مجاورت مسير حرکتی قرار دارند و پيش آمدگی آن بيش از 100 ميليمتر است، پايين ترين لبة آن بالاتر از 680 ميليمتر  نباشد تا با عصا قابل تشخيص باشد.

٭

٭

٭

٭

B34

 

ميزان روشنايی در محلهای استقرار دستگاهها، دفترچه راهنما و در هر تاقچه حداقل 200 لوکس باشد.

٭

٭

٭

٭

B35

 

علايم راهنما برای مشخص کردن موقعيت تلفن لازم نباشد.

يا علايم راهنمای نشان دهندة موقعيت تلفن شامل نمادهای مناسب قابل دسترسی معلولين باشد.

 

 

٭

٭

B36

 

تلفن ها در اتاقکهای در دار قرار نداشته باشد.

يا  در اتاقکهای تلفن مطابق با ضوابط بخش D باشد.

٭

٭

٭

٭