مهندسين مشاور ، معمار و شهرساز
عضو : جامعه مهندسان مشاور ایران
سازمان نظام مهندسی ايران
انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز ایران

استاندارد های اتاقهای جلسات در هتل ها

اتاقهای جلسات بايد، عليرغم ناتواناييهای حرکتی و عملکردی برای همه قابل دسترسی باشند. درهای اتاقها بايد حداقل ابعاد مورد نياز را داشته باشند. مسيرهای حرکتی در اتاقهای جلسات بايد خالی از موانع باشند، و برای استفاده افراد با صندلی چرخدار و يا ابزار کمکی حرکتی مناسب باشند.

 ميزها بايد فضای مناسب برای جای دادن زانو، برای افراد با صندلی چرخدار داشته باشند. نورپردازی به رنگ نور طبيعی، يکی از جنبه‌های طراحی است که کاربری را برای همه، بخصوص افراد با مشکلات بينايی تقويت می‌کند. در جايی که خيرگی در اثر بازتاب می‌تواند مشکل ساز باشد، مانند جاهايی که پنجره‌های وسيع در مجاورت کفپوشهای بازتاب کننده قرار گرفته‌اند، بايد تسهيلات لازم برای تأمين سايبانهايی که قابل جمع شدن باشند، انجام گيرد. همة افراد به خصوص آنان که مشکلات شنوايی دارند، از داشتن محيطی آرام از لحاظ صوتی، سود خواهند برد- نوفه زمينه از تجهيزات مکانيکی مانند فنها، بايد به حداقل برسند. اتاقهای جلسات بايد به وسايل کمکی شنوايی و تلفنهای مخصوص برای افراد با مشکلات شنوايی مجهز شوند. در جايی که رمپهای دائمی برای سطوح مرتفع سخنرانی/ارائه، تأمين نشده است، يک رمپ قابل حمل بايد وجود داشته باشد. 

استانداردهای طراحی

G

اتاقهای جلسات

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

G1

مسيرهای دسترسی اصلی داخل اتاقهای جلسات حداقل 920 ميليمتر عرض داشته باشد.

٭

٭

٭

٭

G2

مسيرهای دسترسی اصلی داخل اتاقهای جلسات حداقل 1100 ميليمتر عرض داشته باشد.

 

 

٭

٭

G3

فضاهای نشستن برای افراد با صندلی چرخدار دارای فضای بازی با حداقل ابعاد 750*1200 ميليمتر باشد (480 ميليمتر از 1200 می تواند در زير ميز به عنوای جای زانو باشد).

٭

٭

٭

٭

G4

فضاهای نشستن برای افراد با صندلی چرخدار دارای فضای بازی با حداقل ابعاد 760*1370 ميليمتر (480 ميليمتر از 1370 می تواند در زير ميز به عنوای جای زانو باشد)، و جای زانو حداقل 750 ميليمتر عرض، 685 ارتفاع و 480 عمق باشد.

 

 

٭

٭

G5

 

فضاهای نشستن با صندلی چرخدار مسطح باشند و در مجاورت مسيرهای دسترسی قرار گيرند. مسيرهای دسترسی با فضای مورد نياز با صندلی چرخدار، مشترک نباشد.

٭

٭

٭

٭

G6

فضای نشستن با صندلی چرخدار جزئی از طرح فضاهای نشستن اتاق باشند.

٭

٭

٭

٭

G7

بالای پيشخوانها و ميزها در ارتفاع 710-865 ميليمتر باشد.

٭

٭

٭

٭

G8

ميزان روشنايی در سطوح کار حداقل 200 لوکس باشد.

٭

٭

٭

٭

G9

کليدها و کنترلها در ارتفاع 400-1200 ميليمتر از کف قرار گرفته و دارای محوطه آزاد با حداقل ابعاد 760*1370 ميليمتر در مقابلشان باشند.

٭

٭

٭

٭

G10

کليدها و کنترلها با يک دست بدون نياز به فشار دادن يا چرخاندن مچ دست قابل کاربری باشند.

٭

٭

٭

٭

G11

کليدها و کنترلها دارای تضاد رنگی با سطحی که بر آن قرار گرفته اند باشند.

٭

٭

٭

٭

G12

ميزان روشنايی در محل کليدها  و کنترلها حداقل 100 لوکس، و در جايی که نياز به خواندن دارند 200 لوکس باشد.

٭

٭

٭

٭

G13

ابزار کمکی شنوايی موجود باشد.

٭

٭

٭

٭

G14

اتاق دارای سکوی برآمده سخنرانی نباشد.

يا يک رمپ با لبه‌های محافظت شده، با شيب کمتر از 1 به 12 (3/8%) برای دسترسی به سکوی برآمده تأمين شود.

 

٭

٭

٭

G15

مسيرهای قابل دسترسی معلولين داخل اتاق جلسات علامتگذاری شوند. (به قسمتM  برای استانداردهای علائم دسترسی معلولين، مراجعه شود)

٭

٭

٭

٭