مهندسين مشاور ، معمار و شهرساز
عضو : جامعه مهندسان مشاور ایران
سازمان نظام مهندسی ايران
انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز ایران

استاندارد آسانسورها در هتل ها

آسانسورهای قابل دسترسی معلولين بايد در مسيرهای قابل دسترسی هماهنگ با بخش C قرار گيرند. جايی که از رمپها مطابق با بخش C برای غلبه بر تغيير ارتفاع سطوح استفاده می شود ممکن است نيازی به آسانسور نباشد.

آسانسورها بايد خودکار باشند و دکمه های بکار رفته در آن بايد پاسخگوی نيازهای عملکردی متنوعی مانند قابليت دسترسی، سرعت عمل و ضعفهای بينايی باشد. بهترين دسترسی زمانی تأمين می شود که از علايم صوتی برای مشخص کردن طبقات مختلف، همچنين جهت حرکت آسانسور استفاده شود. اين علايم علاوه بر مهم بودن برای افراد دارای مشکلات بينايی، برای همة کاربران آسانسور مفيدند. زمان کافی در هنگام بسته شدن در، به افرادی که از وسايل کمکی حرکتی استفاده می کنند برای دسترسی، ورود و خروج از اتاقک آسانسور مهم است.

سيستمهای ارتباطی اضطراری؛ دارای سيستمهای دوگانه صوتی و تصويری  بايد در دسترس همگان باشد.

استانداردهای طراحی

E

آسانسورها

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

E1

آسانسورها به همة طبقات در دسترس عموم و فضاهای عملکردی سرويس دهند.

 

٭

٭

٭

E2

اندازة اتاقک آسانسورها مطابق با جدول 6 باشد.

٭

٭

٭

٭

E3

اندازة اتاقک آسانسورها حداقل 2000×2000 ميليمتر باشد.

 

 

 

٭


حداقل ابعاد اتاقک آسانسور (ميليمتر)

موقعيت درِ آسانسور

عرض خالص بازشوی در

داخل اتاقک،

عرض اتاقک

داخل اتاقک،

عمق اتاقک

داخل اتاقک، عمق اتاقک از پشت در

مرکزی

1065

2030

1295

1370

کنار(خارج از مرکز)

915-900

1725

1295

1370

هر جا

915-900

1370

2030

2030

هر جا

915-900

1525

1525

1525


E

آسانسورها

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

E4

درهای آسانسورها دارای تجهيزات باز کننده باشند که در صورتی که در توسط فرد يا شی‌ای مسدود شود به طور اتوماتيک (در اتاقک و در طبقه) باز شوند.

٭

٭

٭

٭

E5

حداقل زمان تنظيم شده برای تجهيزات اتوماتيک باز کنندة در کمتر از 20 ثانيه نباشد.

٭

٭

٭

٭

E6

کف آسانسور مسطح، مقاوم  غير لغزنده باشد.

٭

٭

٭

٭

E7

کف آسانسور با فرش پوشيده نشود.

يا ارتفاع پرز کف پوش بيش از 13 ميليمتر نباشد.

٭

٭

٭

٭

E8

ديواره های بدون بازشو اتاقک آسانسور دارای دستگيره در ارتفاع 800-920، با فاصله 35-45 ميليمتر بين دستگيره تا ديواره باشد.

٭

٭

٭

٭

E9

ميزان روشنايی در اتاقک آسانسور، محل کليدهای کنترل، آستانه و محل ايستادن حداقل 100 لوکس باشد.

٭

٭

٭

٭

E10

محوطه آزاد، حداقل 750× 1200 ميليمتر، در مقابل کنترل آسانسور وجود داشته باشد.

٭

٭

٭

٭

E11

محوطه آزاد، حداقل 760× 1370 ميليمتر، در مقابل کنترل آسانسور وجود داشته باشد.

 

 

٭

٭

E12

در آسانسورهای با 16 توقف يا کمتر، ارتفاع دکمه های داخل اتاقک بيش از 1220 ميليمتر نباشد.

٭

٭

٭

٭

E13

آسانسورها دارای 16 توقف يا کمتر باشد.

يا در آسانسورهاي با بيش از 16 توقف، ارتفاع دکمه های داخل اتاقک بيش از 1370 ميليمتر نباشد و امکان دسترسی به کمه بوسيله قرار گرفتن در کنار آنها فراهم شود.

٭

٭

٭

٭

E14

مرکز دکمه‌های شرايط اضطراری بالاتر از 890 ميليمتر از کف نباشد.

٭

٭

٭

٭

E15

کنترلهای اضطراری، به همراه دکمة زنگ خطر در پايين صفحه دکمه‌ها باشد.

٭

٭

٭

٭

E16

پنلهای کنترل دارای نوشته های برجسته و خط بريل بلافاصله در سمت چپ کليدها باشد.

 

٭

٭

٭

٭

E17

دکمه های کنترل برای طبقة ورودی اصلی با علائم قابل لمس (ستاره پنج پر) و علائم بصری مشخص شوند.

٭

٭

٭

٭

E18

يک سيستم علامت دهندة اضطراری پيش بينی شود و تنها به ارتباط با صدا محدود نشود.

٭

٭

٭

٭

E19

يک تلفن، جزيی از سيستم علامت دهندة خطر نمی باشد.

يا تلفن دارای سيمی به طول 900  ميليمتر و قابل کنترل بلندی صدا باشد و از علائم بين المللی برای مشخص نمودن آن استفاده شود.

٭

٭

٭

٭

E20

دستورالعمل استفاده از سيستم اعلام خطر داخل اتاقک موجود نمی‌باشد.

يا اطلاعات ضروری به صورت تصويری و قابل  لمس تأمين شود.

٭

٭

٭

٭

E21

دکمة آسانسور در هال آسانسور [در طبقه] نبايد بالاتر از ارتفاع 1220 ميليمتر قرار گيرد.

٭

٭

٭

٭

E22

در مقابل دکمة آسانسور در هال آسانسور حداقل فضايی به مساحت 750* 1200 ميليمتر محوطة آزاد موجود باشد.

٭

٭

٭

٭

E23

در مقابل دکمة آسانسور در هال آسانسور حداقل فضايی به مساحت 760* 1370 ميليمتر محوطة آزاد موجود باشد.

 

 

٭

٭

E24

اتاقک آسانسور علائم صوتی و تصويری برای مشخص کردن طبقة آسانسور داشته باشد.

٭

٭

٭

٭

E25

اتاقک آسانسور اعلام صوتی نام طبقه برای مشخص کردن موقعيت آسانسور داشته باشد.

 

 

 

٭

E26

در هال آسانسورها علائم صوتی و تصويری برای مشخص کردن جهت حرکت آسانسورها و اينکه کدام آسانسور به تقاضا پاسخ می دهد، پيش بينی شود.

٭

٭

٭

٭