مهندسين مشاور ، معمار و شهرساز
عضو : جامعه مهندسان مشاور ایران
سازمان نظام مهندسی ايران
انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز ایران

استاندارد های درها در هتل ها

برای افراد با صندلی چرخدار، ساير وسايل کمکی برای حرکت معلولين و تحويل کالا، درگاههای پهن لازمند. هر چند، يک آستانة برآمده برای دسترسی اختلال ايجاد می‌کند. افراد ذکر شده به علاوة کودکان، سالمندان يا حتی کسانی که در حال حمل بسته‌ای هستند، برای باز کردن درهای سنگين دچار مشکل می‌شوند و درها با بازشوی اتوماتيک برايشان سودمند است. دسترسی درجه 1 مستلزم حداقل اندازه های مورد نياز برای درگاهها می‌باشد. درجه های بالاتر بازشوهای بزرگتر برای ارائه خدمات اقامتی به افراد بيشتر را می‌طلبند.

دقت در جهت چرخش (بازشدن) در می تواند کارايی را تسهيل کند در عين حال خطر برای ديگر عابرين را کاهش می‌دهد. استفاده از درهای کشويی برای بعضی افراد آسانتر است، و همچنين فضای کمتری را برای مانور صندلی چرخدار نياز دارد.

درهايی که نياز به هر دو دست برای بازشدن دارند توسط همة افراد قابل استفاده نيستند. در درهای گردان، فضا برای صندلی چرخدار و ساير وسايل کمکی برای حرکت معلولين يک مسئله است، در عين اينکه تنظيم زمان برای عبور توسط کودکان يا افراد با اختلالات بينايی می‌تواند مشکل ساز باشد و گزينة ديگر عبوری بايد وجود داشته باشد. درهای شيشه‌ای می‌تواند برای افراد با اختلالات بينايی خطرناک باشد. اضافه کردن نوارهای رنگی بر روی شيشه، در تراز چشم انسان، همچنين قابهای در و اتصالات با رنگهای متضاد با شيشه، امکان تشخيص درِ شيشه ای را برای همه افزايش می‌دهد.

استانداردهای طراحی

D

درها

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

D1

بازشو درها حداقل به عرض 810 ميليمتر باشد.

٭

٭

٭

٭

D2

بازشو درها حداقل به عرض 900  ميليمتر باشد.

 

 

٭

٭

D3

بازشو درها حداقل به عرض 950  ميليمتر باشد.

 

 

 

٭

D4

در دولنگه نداشته باشد.

يا جاهايی که درهای دولنگه موجودند، حداقل يک لنگة در مطابق نيازهای D1، D2 يا D3  باشد.

٭

٭

٭

٭

D5

در، قابل باز شدن با يک دست بدون نياز به اعمال زور يا چرخاندن مچ دست  باشد.

٭

٭

٭

٭

D6

دستگيرة در، در ارتفاع 800-1200 ميليمتر از زمين قرار گيرد.

٭

٭

٭

٭

D7

ارتفاع آستانة در کمتر از 13 ميليمتر باشد.

و در جايی که ارتفاع آستانه 7 تا 13 ميليمتر است لبه‌های آن پخی داشته باشد.

٭

٭

٭

٭

D8

حداکثر ارتفاع آستانة در بيش از 6 ميليمتر نباشد.

 

 

٭

٭

D9

سيستم درها فقط شامل درهای يک لنگه باشد.

يا جايی که در بين گروهی از درها تنها يک در قابل دسترسی برای معلولين باشد، آن در با علائم دسترسی مخصوص مشخص شود.

٭

٭

٭

٭

D10

فضای دوهوايی نداشته باشد.

يا در فضای دوهوايی، فاصلة بين دو در لولايی در يک محور، حداقل 1200 بعلاوة عرض هر يک از درها که داخل اين فضا باز می‌شود، باشد.

٭

٭

٭

٭

D11

فضای دوهوايی نداشته باشد.

يا در فضای دوهوايي، فاصلة بين دو در لولايی در يک محور، حداقل 1370 بعلاوة عرض هر يک از درها که داخل اين فضا باز می‌شود، باشد.

 

 

٭

٭

D12

در طول مسيرهای دسترسی، درهايی که مجهز به سيستم خودکار باز کننده يا باز نگهدارنده الکترومغناطيسی نيستند، نباشد.

يا کنترل برقی برای بازکردن درهای ميانی در طول مسيرهای دسترسی، که مجهز به سيستم خودکار نيستند، تأمين شود.

 

 

٭

٭

D13

درهائی که با سيستم برقی کار می کنند نداشته باشد.

يا درهائی برقی به طور مناسبی استقرار يابند. (برای استانداردهای طراحی به  D28-D24مراجعه شود)

٭

٭

٭

٭

D14

درهايی که فضای مانور برای تغيير سطح در هر طرف خود دارند مطابق با جدول4 باشند.

٭

٭

٭

٭

D15

درهايی که فضای مانور برای تغيير سطح در هر طرف خود دارند مطابق با جدول5 باشند.

 

 

 

٭


فضای مانور در مقابل در (ميليمتر)

توضيحات

محوطه آزاد مورد نياز

محوطه آزاد مورد نياز

 در قسمت قفل در

عمق

عرض

دسترسی از مقابل

سمت کشيدن

1500

1500

600

سمت هل دادن

1200

1200

300

دسترسی از سمت قفل در

سمت کشيدن

1200

1500

600

سمت هل دادن

1050

1500

600

دسترسی از سمت  لولای در

سمت کشيدن

1500

1500

600

سمت هل دادن

1050

1350

450

در کشويی

دسترسی از مقابل

1200

900

50

دسترسی از کنار

1050

1350

540


فضای حرکتی افزوده در مقابل در

توضيحات

محوطه کف آزاد مورد نياز

محوطه آزاد مورد نياز

در قسمت قفل در

عمق

عرض

دسترسی از مقابل

سمت کشيدن

1525

1600

600

سمت هل دادن

1370

1250

300

دسترسی از سمت قفل در

سمت کشيدن

1370

1600

600

سمت هل دادن

1370

1525

600

دسترسی از سمت  لولای در

سمت کشيدن

2440

2440

600

سمت هل دادن

1370

1830

450

در کشويی

دسترسی از مقابل

1370

1100

50

دسترسی از کنار

1370

1550

540


D

درها

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

D16

از درهای گردان به عنوان وسيلة ورودی استفاده نشود.

يا جايی که در گردان بکار رفته، يک در جانبی مطابق با نيازهای اين بخش تأمين شود.

٭

٭

٭

٭

D17

دستگيره‌ها و ابزار کنترل در، در تضاد رنگی با زمينه شان باشند.

٭

٭

٭

٭

D18

درها صفحة پاخور نداشته باشند.

يا درها در محوطه های با رفت و آمد زياد دارای صفحة پاخور به ارتفاع حداقل 250 ميليمتر باشند.

 

 

٭

٭

D19

درها پانلهای شيشه ای شفاف نداشته باشند.

يا ارتفاع پايين ترين لبه پانل شيشه‌ای شفاف، بالاتر از 900 ميليمتر از کف نباشد.

٭

٭

٭

٭

D20

نيروی لازم برای باز کردن درها از 22 کيلونيوتن بيشتر نباشد.

٭

٭

٭

٭

D21

درهای کاملاً شيشه ای و يا شيشه ای بدون قاب استفاده نشود.

يا شيشة درهای تمام شيشه يا شيشه ای بدون قاب، با نواری با تضاد رنگی زياد حداقل به عرض 50 ميليمتر، در ارتفاع حدود 1350 ميليمتر از زمين، مشخص شوند.

٭

٭

٭

٭

D22

درهای شيشه ای بدون قاب استفاده نشود.

يا درهای شيشه‌ای بدون قاب دارای نواری با تضاد رنگی در حاشية در باشد.

٭

٭

٭

٭

D23

درهای شيشه بدون قاب استفاده نشود.

 

 

٭

٭


D

درها ( درهای برقی)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

D24

درهای لولايی برقی، حداقل 3 ثانيه تا بازشدن کامل آنها طول می‌کشد، به مدت 5 ثانيه باز بمانند.

٭

٭

٭

٭

D25

درهای لولايی برقی، که داخل مسير حرکتی باز می شوند،  دارای محافظها يا موانع قابل تشخيص بوسيلة عصا، با زاوية قائم به ديوار شامل در باشند.

٭

٭

٭

٭

D26

درهای برقی به طور اتوماتيک فعال شوند.

يا کنترلهايی که برای باز کردن درهای برقی در طول مسيرهای حرکتی قرار گرفته اند؛ قبل از رسيدن به در کاملاً واضح باشند؛ از لولای در و يا ديگر اتصالات فاصله داشته باشند؛ 800-1200 ميليمتر بالاتر از تراز کف قرار گيرند؛ دارای فضای باز حداقل 750× 1200 ميليمتر در مقابل کنترل (کنترل در وسط فضای بازقرار گيرد) باشد. وسيلة کنترل تشکيل شده از صفحات فعال کننده حداقل به عرض 25× ارتفاع 76 ميليمتر که با تماس هر قسمت از دست و با يک دست، بدون نياز به فشار، چرخش مچ دست فعال شود و با علايم بين المللی دسترسی مشخص شود.

٭

٭

٭

٭

D27

درهای برقی به طور اتوماتيک فعال شوند.

يا طبق مشخصات مورد نياز D26 و با حداقل فضای باز 760×1370 در مقابل دستگاه کنترل باشد.

 

 

٭

٭

D28

درهای برقی به طور اتوماتيک فعال می شوند.

يا حداقل روشنايی 100 لوکس در جايي که دستگاه کنترل قرار دارد، تأمين شود.

٭

٭

٭

٭


D

درها (خلاصه)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

D29

درهای قابل دسترسی معلولين برای همة فضاهای عمومی در طبقة ورودی مجموعه تأمين شود و در طبقات دارای رمپ، آسانسور، پله برقی يا سطوح شيبداری متحرک باشند.

٭

٭

٭

٭

D30

درهای قابل دسترسی معلولين برای همة قسمتهای فضاهای عمومی مجموعه تأمين شود.

 

٭

٭

٭