مهندسين مشاور ، معمار و شهرساز
عضو : جامعه مهندسان مشاور ایران
سازمان نظام مهندسی ايران
انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز ایران

وسعت تدارکات هتل - تعداد اتاقها: توزیع و تراکم

کتاب هتل ها و ریزورت ها

در سال 1991 در سطح دنیا در حدود 000،312، 11 اتاق در هتل‌ها و موسسه‌های مشابه وجود داشت، که افزایشی 4/30 درصدی در طول 10 سال از 1981 داشته است. (شكل 1-2)
در محدوده های توریستی در حال توسعه، تعداد فضاهای تختها، راهنمای مفیدتری برای تعیین تراکم کلی تعداد توریستها می‌باشد و انواع دیگر اقامتگاهها را نیز شامل می‌شود (آپارتمانهای اجاره‌ای، ویلاها و محوطه‌های کمپ و غیره).

تراکمها و نسبتهای اتاق هتل :تعداد اتاقهای هتل در مقایسه با جمعیت یک کشور نشانه میزان سرمایه گذاری در گردشگری بین المللی و محلی است (شکل 1-3). گرایشها در میزان تقاضای گردشگری و تراکم اتاقهای هتل نشانه ای از پتانسیل موجود برای سرمایه گذاری با وجود خطر اشباع شدن از هتل در یک کشور است.


تعداد اتاقها در هتل و مؤسسات مشابه در جهان شکل 1-2- تعداد اتاقها در هتل و مؤسسات مشابه در جهان. (مرجع: سازمان گردشگری جهانی، گزارشات و ثبتهای سالانه آمار گردشگری 1993-1981)

تعداد اتاقها در هتل و مؤسسات مشابه در جهان شکل 1-3- تعداد اتاقهای هتل به ازای جمعیت 1000 نفر 1991. (براساس آمارهای سازمان گردشگری جهانی و منابع دیگر)