مهندسين مشاور ، معمار و شهرساز
عضو : جامعه مهندسان مشاور ایران
سازمان نظام مهندسی ايران
انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز ایران

وسعت تدارکات هتل - انواع فضاهای اقامتی مورد استفاده

کتاب هتل ها و ریزورت ها

هتلها تنها نوع مورد استفاده از انواع فضاهای اقامتی توسط توریستها، مسافران و مراجعین موقت نیستند. در اروپا حدود 75 درصد توریستهای داخلی (کسانی که در کشور خود سفر می‌کنند یا تعطیلات را می‌گذرانند) در منزل دوستان و خویشاوندان خود مستقر می‌شوند، از مجموعه های کاروان یا کمپ استفاده می‌کنند یا خانه و آپارتمان اجاره می‌کنند. در بسیاری از مجموعه‌های تفریحی نسبت زیادی از مراجعین، صاحب خانه دوم خود در آنجا هستند، یا از شرایط مالکیت مشترک زمانی استفاده می‌کنند.

براساس آنچه آمار در بریتانیا نشان می‌دهد، مسافران کاری و توریستهای خارجی بخش عمده‌ای از استفاده کنندگان هتل می باشند. (شکل 1-1)
تفاوت میان هتل‌های سرویس دهنده و واحدهای مسكونی اجاره‌ای، تدریجاً غیرقابل تشخیص شده است. در بسیاری از هتلهای ارزان قیمت و مهمانخانه‌ها، رستوران به طور مستقل از مجموعه عمل می‌کند؛ مجموعه‌های تخت وصبحانه خدمات غذایی خود را محدود کرده‌اند و بیشتر مجموعه‌های تفریحی امکانات تأمین غذای شخصی یا اتاقهای دارای خدمات را ارائه می‌دهند.


شکل 1-1- توریستهای داخلی در سال 1992- بریتانیا. (a) مراجعه هدفمند؛ (b) نوع اقامت.

سازمان جهانی گردشگری امکانات و مکانهای مورد استفاده گردشگران را به دو دسته تقسیم می‌کند:
  • هتلها و موسسات مشابه.
  • امکانات و جاهای مکمل شامل خانه‌های اجاره‌ای، آپارتمانها، محوطه‌های کمپ و کاروان و خوابگاه‌ها و نقاهت خانه‌ها.