مهندسين مشاور ، معمار و شهرساز
عضو : جامعه مهندسان مشاور ایران
سازمان نظام مهندسی ايران
انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز ایران

معيارهای درجه بندی هتلها بر اساس استانداردهای Access Canada

درجه 1- دسترسی پايه ای (حداقلی) Basic Access

 •  توانايی ورود و دسترسی به فضاهای عمومی مختلف و عناصر در تمامی امکانات.
 • استفاده اصلی از امکانات، به ترتيبی که به وسيلة کد ملی ساختمان (National Building Code)و استاندارد طراحی با قابليت دسترسی برای ساخت محيط، تهيه شده توسط موسسة استاندارد کانادا مشخص شده است.

درجه 2- دسترسی ارتقاء يافته Enhanced Access
امکانات دسترسی 1 به اضافه:

 • استفاده ارتقاء يافته از امکانات، با امکان داشتن انتخاب در بعضی موارد توسط مشتريان، برای انطباق بهتر با سليقه و توانايی اشخاص.
 • برآوردن (ADA) .
 • دسترسی به بعضی از امکانات، ممکن است با دستيار صورت گيرد.

درجه 3- دسترسی برتر Superior Access
امکانات دسترسی 2 به اضافه:

 • استفادة برتر از امکانات، در کنار وجود انتخاب زياد برای مشتريان، برای انطباق بهتر با سليقه و توانايی اشخاص.
 • بهبود استانداردهای فضاها.
 • دسترسی به بعضی از امکانات ممکن است با دستيار صورت گيرد.

درجه 4- دسترسی بهينه (Optimal Access)
امکانات دسترسی 3 به اضافه:

 • استفادة بهينه از امکانات، با امکان انتخاب از يک طيف وسيع توسط مشتريان، برای انطباق بهتر با سليقه و توانايی اشخاص.
 • پايه گذاری شده بر اساس بهترين تجربيات معاصر.
 • استانداردهای فضاها بهينه سازی شده برای اينکه تجهيزات کمکی وسيعتری را پذيرا باشند.
 • امکان دسترسی مستقل به طور کامل فراهم باشد.