مهندسين مشاور ، معمار و شهرساز
عضو : جامعه مهندسان مشاور ایران
سازمان نظام مهندسی ايران
انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز ایران

استاندارد های مراکز کاری (Business Centres) در هتل ها

مراکز کاری توسط گروههای متنوعی از افراد، شامل مهمانان با ناتواناييهای جسمی مورد استفاده قرار می گيرد. امکان حرکت و مانور در اين فضاها مهم است، همچنين نياز به دسترسی و استفاده از امکانات کامپيوتر، تلفن، پرينت و دستگاه کپی وجود دارد. در حالت ايده آل، کامپيوترهای شخصی در دسترس مهمانان قرار می گيرد که مجهز به ابزارهای کمکی باشد.

محلهای کار و ميزها بايد افراد با صندلی چرخدار را در خود جای دهند. کنترلها و علامتگذاريها بايد مطابق بخشهای M و O باشند.

استانداردهای طراحی

H

مراکز کاری(Business Centres)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

H1

مسيرهای دسترسی اصلی داخل مراکز کاری حداقل 920 ميليمتر عرض داشته باشند.

٭

٭

٭

٭

H2

مسيرهای دسترسی اصلی داخل مراکز کاری حداقل 1100 ميليمتر عرض داشته باشند.

 

 

٭

٭

H3

فضاهای نشستن برای افراد با صندلی چرخدار دارای فضای بازی با حداقل ابعاد 750×1200 ميليمتر باشد (480 ميليمتر از 1200 می تواند در زير ميز به عنوای جای زانو باشد).

٭

٭

٭

٭

H4

فضاهای نشستن برای افراد با صندلی چرخدار دارای فضای بازی با حداقل ابعاد 760×1370 ميليمتر (480 ميليمتر از 1370 می تواند در زير ميز به عنوای جای زانو باشد)، و جای زانو حداقل 750 ميليمتر عرض، 685 ارتفاع و 480 عمق باشد.

 

 

٭

٭

H5

 

فضاهای نشستن با صندلی چرخدار مسطح می باشند و در مجاورت مسيرهای دسترسی قرار گيرند. فضای مسيرهای دسترسی با فضای مورد نياز با صندلی چرخدار، مشترک نباشد.

٭

٭

٭

٭

H6

بالای پيشخوانها و ميزها در ارتفاع 710-865 ميليمتر باشد.

٭

٭

٭

٭

H7

ميزان روشنايی در سطوح کار حداقل 200 لوکس باشد.

٭

٭

٭

٭

H8

کليدها و کنترلها در ارتفاع 400-1200 ميليمتر از کف قرار گرفته اند و دارای محوطه آزاد با حداقل ابعاد 760×1370 ميليمتر در مقابلشان باشند.

٭

٭

٭

٭

H9

کليدها و کنترلها با يک دست بدون نياز به فشار دادن يا چرخاندن مچ دست قابل کاربری باشند.

٭

٭

٭

٭

H10

کليدها و کنترلها دارای تضاد رنگی با سطحی که بر آن قرار گرفته‌اند باشند.

٭

٭

٭

٭

H11

ميزان روشنايی در محل کليدها  و کنترلها حداقل 100 لوکس، و در جايی که نياز به خواندن دارند 200 لوکس باشد.

٭

٭

٭

٭