مهندسين مشاور ، معمار و شهرساز
عضو : جامعه مهندسان مشاور ایران
سازمان نظام مهندسی ايران
انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز ایران

استاندارد های فضاهای تفريحی در هتل ها

امکانات برای شرکت درتفريح، سرگرمی و فعاليتهای ورزشی بايد برای همة مهمانان يک مجموعه وجود داشته باشد. دسترسی به همة فضاهای فعاليتها، امکانات ژيمناستيک و بدنسازی، قفسه های رختکن و دوشها، بايد موجود باشد. حداقل برخی از انبارهای موجود در محدوده فضاهای تفريحی بايد برای افراد با صندلی چرخدار قابل استفاده باشد. پيش بينی قفسه ها در ارتفاعهای پايين تر نياز دسترسی کودکان و افراد با صندلی چرخدار را برآورده می سازد. کليدها و کنترلها نيز بايد در ارتفاعی مناسب قرار گيرد و استفاده از آن برای افراد دارای محدوديت حرکتهای دست امکان پذير باشد، همچنين دارای تضاد رنگی با محيط اطراف خود باشد.

استخر شنا، جکوزی و فضاهای بدنسازی

موارد اولية مورد توجه برای افرادی که از استخر شنا استفاده می‌کنند و آنها که مشکلات حرکتی دارند، وجود امکانات رختکن قابل دسترس و تجهيزات دسترسی به آب می باشد.

دسترسی با رمپ بر آسانسورهای مخصوص استخر ترجيح دارد، چرا که يکپارچگی و استقلال را بهتر تأمين می‌کند (همه از رمپها استفاده می‌کنند). وجود نرده برای تأمين تکيه گاه در حال ورود به آب از طرف همه قابل استفاده است. بسياری از افراد که مشکلات بينايی دارند از علائم رنگی و طرحدار در طول مسيرهای اصلی جابجايی و در مکانهايی که احتمال خطر دارند، مانند لبه های استخر، پله‌ها به درون استخر و کنار نرده ها، سود می برند.

در محوطه بدنسازی بايد حداقل مسيرهای آزاد مورد نياز بين امکانات پيش بينی شود. محوطة دوش قابل دسترسی برای معلولين و قفسه‌های رختکن در ارتفاع مناسب با علامتگذاريهای دارای تضاد رنگی تأمين شود.

استانداردهای طراحی

I

مراکزتفريحی (کلی)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

I1

سطوح کف و زمين مقاوم، ثابت و غير لغزنده باشد.

٭

٭

٭

٭

I2

اتاق ورزش نداشته باشد.

يا مسير رسيدن به اتاق و حرکت داخل اتاق، همچنين درهای ورودی به آن قابل دسترسی برای معلولين باشد. (برای استانداردهای طراحی مسيرها و درهای قابل دسترسی، به بخشهای Cو D مراجعه شود.)

٭

٭

٭

٭

I3

امکانات رختکن نداشته باشد. يا مسير رسيدن به اتاق و حرکت داخل اتاق، همچنين درهای ورودی به آن قابل دسترسی برای معلولين باشد. (برای استانداردها به بخشهای C و D مراجعه شود.)

٭

٭

٭

٭

I4

قفسه‌های رختکن نداشته باشد.  يا حداقل 10% قفسه ها (کمتر از 1 نباشد) در کنار راه قابل دسترسی برای معلولين باشد، حداقل فضای آزاد با ابعاد حداقل 1500×1500 در مقابل و طبقه و آويز لباس در ارتفاع 400-1200 ميليمتر داشته باشد و قفلهای آن در ارتفاع بيش از 1060 ميليمتر نباشد.

٭

٭

٭

٭

I5

 

اتاقهای دوش پيش بينی نشده باشد.

يا امکانات اتاق دوش برای استفاده معلولين تأمين شده باشد (به بخش K برای استانداردهای طراحی اتاقهای دوش مراجعه شود)

٭

٭

٭

٭


I

مراکز تفريحی – استخرهای شنا

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

I6

مسير رسيدن و حرکت داخل محوطه استخر، همچنين درهای ورود به آن قابل دسترسی برای معلولين باشد. (برای استانداردهای طراحی مسيرها و درهای قابل دسترسی، به بخشهای C و D مراجعه شود.).

٭

٭

٭

٭

I7

دسترسی به درون استخر توسط يک رمپ با شيب کمتر از 1 به 12 (3/8%)، يا آسانسور مخصوص استخر تأمين شود.

 

 

 

٭

I8

دسترسی با پله به درون استخر پيش بينی نشود.

يا پله‌ها به درون استخر با لبه‌های دارای تضاد رنگی در قسمتهای خيز پله و کف پله به وضوح مشخص شود و حداقل مجهز به يک نرده باشند.

٭

٭

٭

٭

I9

عمق استخر در کنار آن به وضوح مشخص شود.

٭

٭

٭

٭

I10

سطح محوطة استخر دارای سطح غير لغزنده باشد.

٭

٭

٭

٭

I11

 

محدودة استخر با تضاد رنگی و تغيير در بافت مشخص شود.

٭

٭

٭

٭

I12

 

محوطة اطراف استخر دارای امکانت مناسب برای جمع آوری فوری آب، باشد.

٭

٭

٭

٭

I13

 

وسايل نصب نوارهای تأمين خطوط روی آب و محل نگهداری وسايل نجات غريق، خطر لغزش و زمين خوردن ايجاد نکنند.

٭

٭

٭

٭