مهندسين مشاور ، معمار و شهرساز
عضو : جامعه مهندسان مشاور ایران
سازمان نظام مهندسی ايران
انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز ایران

استاندارد های اتاقهای مهمان و سوئيتها در هتل ها

اتاقهای معلولين بايد در مجموعه هتل پراکنده باشند و موقعيتشان در نقشة تخلية بنا مشخص شده باشد.

اتاق/سوئيت معلولين بايد دو کنترل چشمی (Door viewer) نصب شده بر روی در داشته باشد و همچنين بايد مجهز به سيستمهای امنيتی و اعلام خطر صوتی و تصويری برای ايمنی و آتش سوزی باشد.

کم بودن فضای مانور در کنار در اتاقهای مهمان يکی از مشکلات رايج برای قابليت دسترسی معلولين می‌باشد. اتاقهای مهمان مخصوص معلولين بايد فضای کافی حرکتی در طول اتاق، همچنين جای چرخش صندلی چرخدار حداقل در يک طرف تخت، در مقابل کمد لباس، و داخل حمام داشته باشند. علاوه بر اينها، در مقابل در سمت قفل آن، بايد دارای فضای آزادکافی باشد.

دسترسی با کليدهای کارتی

در جايی که سيستم کارتی به عنوان روش ورود انتخاب شده است، سيستم و تشکيلات آن بايد قابل استفاده توسط افراد با تفاوت در تواناييها باشد، مانند افراد با محدوديت حرکت دست، افراد دارای بينايی محدود يا محدوديت دسترسی. از بکارگيری دکمه هايی که با حرارت فعال می شوند بايد اجتناب کرد زيرا برای بسياری از کسانيکه دارای ناتوانيها هستند قابل تشخيص نيست. 

کمدها

ارتفاع انبار کردن و طبقه بندی بايد پاسخگو برای سطح پايينتر چشم و امکان دسترسی کودکان يا افراد با صندلی چرخدار، باشد.

تراسها، پاسيوها و رواقها

جايي که ايوانها، تراسها، پاسيوها يا رواقها وجود دارند، بايد پيش بينی های لازم برای تأمين تنوع در ميزان محافظت در برابر خورشيد و باد، برای کمک به سالمندان و افراد با ناتواناييهای جسمی صورت گيرد.

درهای ورود به بالکن نبايد آستانه داشته باشد.

به طور ايده آل، بايد دسترسيهای مستقيم به رواقها، تراسها و پاسيوها از ساختمان وجود داشته باشد- نبايد فرد ناگزير به عبور از مسيرهای طولانی و غيرمستقيم خارج از بنا باشد. درهايی که به سمت خارج، درون تراسها باز می شوند، بايد در مکانی قرار گيرند که در کنار يک ديوار يا نرده، گشوده شوند. نرده ها و محافظها در تراسها بايد مطابق با ضوابط مقررات ساختمان محل باشند و بايد ديد واضح در زير لبة بالای نرده برای افراد نشسته بر روی صندلی چرخدار تأمين کنند. نرده‌ها و محافظها بايد تضاد رنگی بارز با محوطة اطراف داشته باشند. 

حمامهای اتاقهای مهمان و سوئيتها

سطوح غير لغزنده يکی از عوامل مهم و سودمند برای همة افراد، شامل افراد با ناتواناييهای جسمانی، می باشد. ميله‌های دستگيره نيز ايمنی و ايستايی همه را افزايش می‌دهد. کليدها و کنترلها بايد قابل استفاده برای افراد با محدوديتهای حرکت دست باشد.

برخی افراد با ناتواناييها ممکن است وان را ترجيح دهند، برخی ديگر دوش را. افراد با ناتواناييهای حرکتی سخت تر معمولاً نياز به صندلی چرخدار در دوش دارند. کابينهای دوش نياز به ميله های دستگيره و کف غير لغزنده دارند. تجهيزاتی مانند يک دوش دستی و محل نشستن برای برخی افراد با ناتواناييها مورد نياز است، ولی برای همه تسهيلات را افزايش می دهد.  تجهيزات دارای تضاد رنگی با اتاقک دوش، به افراد با مشکلات بينايی کمک می‌کند. اتاقک دوش بدون آستانه نياز به رد شدن از روی يک لبه را حذف می‌کند و برای افرادی که از صندلی چرخدار در زير دوش استفاده می‌کنند ضروری است.

وان حمام قابل دسترسی برای معلولين بايد دارای فضای باز کافی در مقابل، همچنين ميله دستگيره و سطوح غير لغزنده باشد.

آشپزخانه های کوچک

اتاقهای مهمان مجهز به آشپزخانه های کوچک بايد برای بيشترين تنوع کاربران، کارايی داشته باشد. کليدها و کنترلها بايد قابل استفاده با يک دست و حداقل قدرت مورد نياز باشد. سينکها بايد دارای فضای کافی در مقابل باشند تا افراد با صندلی چرخدار بتوانند از آن استفاده کنند و شير آب بايد از نوع اهرمی‌باشد.

محوطة تهية چای و قهوه برای استفاده در داخل اتاق بايد در يک ارتفاع مناسب برای افراد ايستاده و نشسته تأمين شود و بايد يک پريز برق قابل دسترس داشته باشد. يک دستگاه قهوه ساز که کاربری آن آسان باشد برای همه رضايت بخش است.

استانداردهای طراحی

J

اتاقها

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

J1

تعداد اتاقهای معلولين بايد مطابق با جدول 7 باشد.

٭

٭

٭

٭

J2

تعداد اتاقهای معلولين بايد مطابق با جدول 8 باشد.

 

٭

٭

٭

J3

اتاقهای مورد نياز در قسمتهای J1 و J2 بين انواع (کلاسهای) مختلف اتاقهای مهمان پراکنده باشد، و امکان انتخاب در نوع اتاق، تعداد تخت، و ويژگيهای قابل مقايسه با آنچه در اتاقهای ديگر تأمين شده است، ايجاد نمايد.

 

 

٭

٭


اتاقهای مهمان معلولين

تعداد کل اتاقهای مهمان يا سويتها

اتاقهای مهمان با خصوصيات حرکتی

تعداد اتاقهای مهمان يا سويتها که ويژگيهای ارتباطی دارند

حداقل تعداد اتاقهای مورد نياز بدون دوش قابل استفاده با صندلی چرخدار (مثلاً دارای وان يا دوش)

حداقل تعداد اتاقهای مورد نياز دارای دوش قابل استفاده با صندلی چرخدار

تعداد کل اتاقهای مورد نياز

1-25

1

0

1

0

26-50

2

0

2

1

51-100

1

1

2

3

101-200

2

1

3

4

201-300

2

2

4

6

301-400

3

2

5

8

401-500

4

2

6

10

بيش از 500

67/0% تعداد کل +1

33/0% تعداد کل +1

1% تعداد کل +2

2% تعداد کل


اتاقهای مهمان معلولين

تعداد کل اتاقهای مهمان يا سويتها

اتاقهای مهمان با خصوصيات حرکتی

تعداد اتاقهای مهمان يا سويتها که ويژگيهای ارتباطی دارند

حداقل تعداد اتاقهای مورد نياز بدون دوش قابل استفاده با صندلی چرخدار (مثلاً دارای وان يا دوش)

حداقل تعداد اتاقهای مورد نياز دارای دوش قابل استفاده با صندلی چرخدار

تعداد کل اتاقهای مورد نياز

1-25

1

0

1

2 (اگر يک اتاق دارد نيازی نيست)

26-50

2

0

2

4

51-75

3

1

4

7

76-100

4

1

5

9

101-150

5

2

7

12

151-200

6

2

8

14

201-300

7

3

10

17

301-400

8

4

12

20

401-500

9

5

13

22

501-1000

2% تعدادکل

1% تعداد کل

3% تعداد کل

5% تعداد کل

بيش از 1000

20+1 برای هر 100 يا کسری از آن بيش از 1000

10+1 برای هر 100 يا کسری از آن بيش از 1000

30+1 برای هر 100 يا کسری از آن بيش از 1000

50+3 برای هر 100 بيش از 1000


J

اتاقها

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

J4

درِ اتاقها کنترل چشمی نداشته باشد.

يا اتاقهای مهمان با تسهيلات حرکتی مورد نياز در J1 و J2 دارای کنترل چشمی دوم، قرار گرفته در ارتفاع 1100-1200 ميليمتر باشند.

 

٭

٭

٭

J5

اتاقها دارای زنگ در يا سيستم ارتباط داخلی نباشند.

يا اتاقهای مهمان با تسهيلات حرکتی مورد نياز در J1 و J2، دارای زنگ در يا سيستم ارتباط داخلی در ارتفاع 1000-1100 ميليمتر باشند.

٭

٭

٭

٭

J6

اتاقها دارای زنگ در يا سيستم ارتباط داخلی نيستند.

يا اتاقهای مهمان با تسهيلات حرکتی مورد نياز در J1 و J2، دارای زنگ در يا سيستم ارتباط داخلی باشند که در صورت اتصال به يک سيستم محافظتی در بازکن، و امکان صوتی و تصويری در قسمت ورودی برای نشان دادن علامت "وارد شويد" داشته باشد.

 

 

 

٭

J7

اتاقها دارای زنگ در يا سيستم ارتباط داخلی نباشند.

يا اتاقهای مهمان با تسهيلات حرکتی مورد نياز در J1 و J2، دارای زنگ در يا سيستم ارتباط داخلی اند که به يک سيستم قابل برقراری رابطه در قسمتهای مختلف واحد متصل باشد.

 

 

 

٭

J8

پنجرة اتاقهای مهمان مخصوص معلولين دارای کف پنجره با ارتفاع بيش از 750 ميليمتر نباشند.

 

 

٭

٭

J9

پنجرة اتاقهای مهمان مخصوص معلولين باز نشوند.

يا پنجرة اتاقهای مهمان مخصوص معلولين دارای تجهيزات باز کردن و بستن در ارتفاع 400-1200 از کف باشند.

٭

٭

٭

٭

J10

اتاقهای معلولين، پاسيو، تراس يا بالکن نداشته باشد.

يا فضاهای خارجی، شامل پاسيو، تراس و بالکنهايی که متعلق به اتاقند، قابل دسترسی برای معلولين باشد.

٭

٭

٭

٭

J11

اتاقهای مهمان مخصوص معلولين دارای فضای نشيمن و غذاخوری نباشد.

يا فضای نشيمن و غذاخوری قابل دسترسی برای معلولين باشد.

٭

٭

٭

٭

J12

کليدها و کنترلها در اتاقهای مهمان مخصوص معلولين در ارتفاع 400-1200 ميليمتر از کف قرار گرفته اند و دارای محوطه آزاد حداقل 760×1370 ميليمتر در مقابل می باشند. (کنترل در وسط محوطه آزاد قرار گيرد)

٭

٭

٭

٭

J13

کليدها و کنترلها در اتاقهای مهمان مخصوص معلولين، قابل کاربری با يک دست بدون نياز به فشار دادن يا چرخاندن مچ دست باشند.

٭

٭

٭

٭

J14

کليدها و کنترلها در اتاقهای مهمان مخصوص معلولين، دارای تضاد رنگی با سطحی که بر روی آن قرار گرفته اند باشند.

 

٭

٭

٭

٭

J15

ميزان روشنايی در محل کليدها و کنترلها در اتاقهای مهمان مخصوص معلولين، حداقل 100 لوکس و در جايی که نياز به خواندن باشد 200 لوکس باشد.

٭

٭

٭

٭

J16

در اتاقهای مهمان مخصوص معلولين حداقل يک فضای خواب دارای محوطه آزاد با ابعاد 760×1370 ميليمتر ، برای دسترسی موازی به کنار تخت، باشد.

٭

٭

٭

٭

J17

در اتاقهای مهمان در مجموعه های بيش از 25 اتاق، حداقل 5% کل اتاقها دارای حداقل محوطه آزاد مورد نياز در J16  باشند.

 

 

٭

٭

J18

اتاقهای مهمان مخصوص معلولين تختها با قاب باز و چرخهای قفل شونده باشد.

 

 

٭

٭

J19

سرويس بهداشتی و حمام داخل اتاق نباشد.

يا حداقل يک دستشويی، يک توالت و يک وان يا دوش قابل کاربری توسط معلولين در هر اتاق مخصوص معلولين تأمين شود. (به بخش K برای استانداردهای طراحی دستشويی، توالت ، دوش و وان قابل استفاده برای معلولين، مراجعه شود.)

٭

٭

٭

٭

J20

اتاقها دارای زنگ خطر نباشد.

يا اتاقهای مهمان دارای مشکلات ارتباطی، برای اعلام خطر، دارای هر دو علامت صوتی و تصويری باشند.

٭

٭

٭

٭

J21

اتاقهای مهمان دارای مشکلات ارتباطی، دارای تجهيزات اعلام تصويری برای آگاه کردن مهمان از زنگ تلفن، ضربه به در يا زنگ در باشد. دستگاه اعلام تصويری به تجهيزات هشدار دهندة شرايط اعلام خطر متصل نباشد.

 

٭

٭

٭

J22

اتاقهای مهمان دارای مشکلات ارتباطی، تلفنهای دارای کنترل بلندی صدا داشته باشند.

 

٭

٭

٭

J23

در اتاقهای مهمان دارای مشکلات ارتباطی، يک پريز برق در محدودة 1200 ميليمتری تلفن برای امکان استفاده از TTY پيش بينی شود.

٭

٭

٭

٭

J24

حداقل 1، ولی نه بيش از 10% اتاقهای مهمان که برای معلولين حرکتی پيش بينی شده اند، برای مهمانان با مشکلات ارتباطی نيز پيش بينی شود.

 

 

٭

٭

٭

J25

در اتاقهای معلولين حرکتی، حداقل يکی از انواع نگهداری وسايل قابل دسترسی برای معلولين پيش بينی شود. (شامل: کمد، کابينت، ريل لباس، کشو، طبقه)

٭

٭

٭

٭

J26

در اتاقهای معلولين حرکتی، در مقابل کمدهای محوطه آزاد با حداقل ابعاد 760× 1370 ميليمتر پيش بينی شود.

٭

٭

٭

٭

J27

در اتاقهای معلولين حرکتی، کمد لباسها حداقل دارای يک ريل آويز لباس در ارتفاع 1200-1400 مليمتر از کف باشد و جايی که طبقه بندی تأمين شده است، حداقل طبقه‌ها در ارتفاع 400-1200 ميليمتر از کف قرار داده شود.

٭

٭

٭

٭

J28

کمدهای لباس در لولايی نداشته باشد.

يا در اتاقهای معلولين حرکتی، درهای کمد لباسها به بيرون باز شوند.

٭

٭

٭

٭

J29

در اتاقهای معلولين حرکتی، ابعاد و قرارگيری ميزها و جای چمدان مشابه امکانات اتاقهای معمولی باشد.

 

٭

٭

٭

J30

حمام‌ها طبقه بندی نداشته باشد.

يا در اتاقهای معلولين، اين طبقه‌ها در ارتفاع کمتر از 1100 ميليمتر از کف قرار گيرند.

 

٭

٭

٭

J31

حمام‌ها ميله برای حوله نداشته باشد.

يا در اتاقهای معلولين، ميله برای حوله‌ها در ارتفاع کمتر از 1100 ميليمتر قرار گيرند و دارای محوطه آزاد با حداقل ابعاد 760×1370 ميليمتر در مقابل آن، و در مکانی با فاصلة افقی 500 ميليمتر از فرد داخل وان يا دوش باشد.

 

٭

٭

٭

J32

اتاقهای معلولين، دارای محوطه آزاد به قطر 1500 ميليمتر برای چرخش صندلی چرخدار باشند.

 

٭

٭

٭

J33

اتاقهای معلولين، دارای محوطه آزاد به قطر 2000 ميليمتر برای چرخش صندلی چرخدار باشند.

 

٭

٭

٭


J

اتاقها (آشپزخانه های کوچک در اتاقهای معلولين)

درجه1

درجه2

درجه3

درجه4

J34

محوطه آزاد بين پيشخوانها و همة کابينتها، تجهيزات يا ديوارها حداقل 1500 ميليمتر باشد.

٭

٭

٭

٭

J35

محوطه آزاد برای دسترسی به همة تجهيزات يا بخش کنترل آنها، حداقل 760×1370 ميليمتر باشد.

٭

٭

٭

٭

J36

کليدها و کنترلها در ارتفاع 400-1200 ميليمتر از کف قرار گيرند.

٭

٭

٭

٭

J37

کليدها و کنترلها، قابل کاربری با يک دست بدون نياز به محکم گرفتن، فشار دادن يا چرخاندن مچ دست باشند.

٭

٭

٭

٭

J38

آشپزخانه کوچک حداقل دارای يک سطح کار با حداقل 760 ميليمتر عرض × 600 ميليمتر عمق در ارتفاع 730-860 ميليمتر، با جای زانو در زير به ابعاد حداقل 750 ميليمتر عرض × 685 ميليمتر ارتفاع× 480 ميليمتر عرض باشد. در مقابل سطح کار 760× ميليمتر محوطه آزاد پيش بينی شود (480 ميليمتر از 1370 ميليمتر می تواند زير سطح کار باشد)

٭

٭

٭

٭

J39

سينکها و سطوح کاری دارای سطح برنده يا ساينده در زير آن نباشند.

٭

٭

٭

٭

J40

پريزهای برق در کنار  يا جلوی سطوح کاری قرار گيرند.

٭

٭

٭

٭

J41

کابينتهای آشپزخانه، کشوها و طبقه ها دارای حداقل يک طبقه در ارتفاع کمتر از 840 ميليمتر از کف باشند.

٭

٭

٭

٭

J42

کابينتها و کشوهای بالاتر آشپزخانه دارای دستگيره های قرار گرفته در پايين در کابينت باشند.

٭

٭

٭

٭

J43

ارتفاع لبة سينک 810-860 ميليمتر باشد.

٭

٭

٭

٭

J44

جای زانو در زير سينک حداقل 760 ميليمتر پهنا* 685 ارتفاع* 480 عمق با فضای اضافی در پايين برای پنجه پا باشد.

٭

٭

٭

٭

J45

در مقابل سينک حداقل 760*1370 ميليمتر محوطه آزاد باشد. (که 480 ميليمتر از آن می تواند در زير سطح کار باشد)

٭

٭

٭

٭

J46

لوله های آب گرم و فاضلاب سينک فقط آن مقدار از قسمت عقبی جلو بزنند که حريم جای زانو را خدشه دار نکنند.

٭

      ٭

٭

٭

J47

شيرهای آب از نوع اهرمی که با  مشت بسته نيز قابل استفاده باشند– يا شيرهای فعال شوندة اتوماتيک استفاده شوند.

٭

٭

٭

٭

J48

آشپزخانه، اجاق پخت يا فر نداشته باشد.

يا سطح بالای اجاق پخت يا فر در ارتفاع 810-860 ميليمتر باشد و کنترلها در مکانی قرار گيرند که برای دسترسی نياز به عبور دست از روی اجاق نباشد.

٭

      ٭

٭

٭

J49

آشپزخانه، اجاق پخت نداشته باشد.

يا اجاق پخت دارای يک سطح کار به عرض 400 ميليمتر و هم ارتفاع با سطح اجاق پخت باشد.

٭

٭

٭

٭

J50

آشپزخانه دارای يخچال مجهز به فريزر در قسمت بالای آن نباشد.

يا طبقة پايينی قسمت فريزر بالاتر از 1100 ميليمتر نباشد.

٭

٭

٭

٭