مهندسين مشاور ، معمار و شهرساز
عضو : جامعه مهندسان مشاور ایران
سازمان نظام مهندسی ايران
انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز ایران

انبار مرکزی تهران بوران

انبار مرکزی تهران بوران - کرج
کارفرما: 
شرکت تهران بوران
موقعیت: 
کرج
تاریخ طراحی: 
1392
مشخصات: 
  • زیربنای ساخت : 570 12 مترمربع
  • برآورد هزینه ساخت : 000 000 000 110
خدمات انجام شده: