مهندسين مشاور ، معمار و شهرساز
عضو : جامعه مهندسان مشاور ایران
سازمان نظام مهندسی ايران
انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز ایران

ایزو

شرکت سطح و صنعت با هدف کسب اعتماد و افزایش سطح رضایت کارفرمایان و حضوری مطلوب تر در بازارهای ملی، منطقه ای و بین المللی در تطابق با الگوی استاندارد جهانی ISO9001:2000 خود را متعهد به اجرای اصول زیر می‌داند:

 

  • ارایه خدمات مشاوره ای با سطح کیفیت مورد انتظار کارفرمایان در زمان های بهنگام ، با توجه به توانمندی شرکت.
  • بالا بردن سطح توانمندی و مهارت پرسنل با توجه به برگزاری آموزشهای مستمر مورد نیاز.
  • استفاده از منابع انسانی متخصص در انجام فعالیت های مرتبط با پروژه.
  • ترویج فرهنگ کیفیت و مشارکت همگانی.
  • مشخص نمودن اهداف کیفی و فرآیندهای سازمان و اندازه گیری آنها و اتخاذ تصمیمات مناسب با توجه به نتایج بدست آمده.
  • انجام بازنگری مورد نیاز درجهت بهبود مستمر اثربخشی سیستم.
  • برقراری رابطه سودآور دوطرفه با تامین کنندگان فرعی.

 

 

مدیران و کارکنان شرکت سطح و صنعت در کلیه بخش های مطالعاتی، تهیه طرح، نظارت براجرا، بایگانی و نگهداری اسناد و غیره، خدمات خود را منطبق با مستندات و ضوابط استاندارد ISO9001:2000 انجام می‌دهند.