مهندسين مشاور ، معمار و شهرساز
عضو : جامعه مهندسان مشاور ایران
سازمان نظام مهندسی ايران
انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز ایران

مدیران و سازمان داخلی

محمود دادمنش
مدیرعامل
علیرضا خورشیدیان
رییس هیات مدیره
سعید شاکرین
عضو هیات مدیره
همایون عالمی
شریک
ایرج ترابلی
شریک
محمد خراسانیان
مدیر دفتر رشت
ایرج نیلی
مدیر پروژه
ابراهیم تسوجی
مدیر پروژه
جعفر نور محمدیان
مدیر پروژه
علیرضا میر عربشاهی
مدیر پروژه
علی اکبر جورابچی
مدیر پروژه
عباس کشاورزی
مدیر پروژه
شهوند یوسفی زاده
مدیر پروژه
محمد حسن خطیبی
مدیر پروژه (نظارت)
منوچهر پزشک نژاد
مدیر پروژه (نظارت)
آزاده دادمنش
طراح
آویده دادمنش
طراح
بیژن وزیری
طراح
شبنم خورشیدیان
طراح
زهرا سیف
طراح
علی اصغر حسینی فر
مدیر پروژه
علی اکبر میقانی
کنترل پروژه
فرامرز دارابی
مدیر پروژه