مهندسين مشاور ، معمار و شهرساز
عضو : جامعه مهندسان مشاور ایران
سازمان نظام مهندسی ايران
انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز ایران

منطقه ویژه اقتصادی یزد

منطقه ویژه اقتصادی یزد
کارفرما: 
شرکت شهرک های صنعتی یزد
موقعیت: 
یزد
تاریخ طراحی: 
1379
وضعیت پروژه: 
خاتمه یافته
مشخصات: 
  • برآورد هزینه: 90،000،000،000 ریال(1383)
  • وسعت منطقه : 600 هکتار
  • وسعت فاز اول : 285 هکتار
خدمات انجام شده: