مهندسين مشاور ، معمار و شهرساز
عضو : جامعه مهندسان مشاور ایران
سازمان نظام مهندسی ايران
انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز ایران

شهرک صنعتی اردکان

شهرک صنعتی اردکان
کارفرما: 
شرکت شهرک های صنعتی یزد
موقعیت: 
استان یزد - اردکان
تاریخ طراحی: 
1371
وضعیت پروژه: 
خاتمه یافته
مشخصات: 
  • برآورد هزینه: 10،000،000،000 ریال(1371)
  • وسعت شهرک : 300 هکتار
خدمات انجام شده: