مهندسين مشاور ، معمار و شهرساز
عضو : جامعه مهندسان مشاور ایران
سازمان نظام مهندسی ايران
انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز ایران

مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران

مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران
کارفرما: 
وزارت صنایع و معادن
موقعیت: 
شهرک صنعتی کاوش - کرج
تاریخ طراحی: 
1371
وضعیت پروژه: 
خاتمه یافته
مشخصات: 
  • برآورد هزینه: 45،000،000،000 ریال(1371)
  • زیربنای کل : 35000 متر مربع
  • سالن پایلوت : 8000 متر مربع
  • مجموعه آزمایشگاهها : 6000 متر مربع