مهندسين مشاور ، معمار و شهرساز
عضو : جامعه مهندسان مشاور ایران
سازمان نظام مهندسی ايران
انجمن صنفی مهندسین مشاور معمار و شهرساز ایران

مجتمع فرهنگی و هنری همدان

مجتمع فرهنگی و هنری همدانn
کارفرما: 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موقعیت: 
همدان
تاریخ طراحی: 
1389
وضعیت پروژه: 
طراحی تا پایان مرحله دوم
مشخصات: 
  • سالن تئاتر به ظرفیت 420 نفر
  • سالن موسیقی به ظرفیت 520 نفر
  • تئاترهای تجربی به ظرفیت 120 نفر
  • برآورد هزینه: 171،000،000،000 ریال
  • زیربنا : 11300 مترمربع